Third International Conference emblema May 20-21, 2005
Chisinau
Republic of Moldova
Ecological Chemistry - 2005
With support of the UNESCO Moscow Office and the National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO
Home Page
Introduction
Committees
Conference Topics
Call for Papers
Registration
Registered Participants
Registered Participants
Accommodation
Conference Organizers and Donors
Contact
Site Map

Private Area
Authorized Access

Registered Participants

Topics:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Ðîøêà Ãåîðãå (Roshka Gheorghe)

Contact Information:
Organization: ”RUCHIM” SRL
Address:
Postal Code: 2062
City: Êèøèíýó
State:
Country: Ìîëäîâà
Telephone: 00(373) 22 77-96-33
Fax: 00 (373) 22 56-10-60
Email: email
Web:

Paper(s):
1)     Topic: C
Paper Title:   ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÕËÎÏÊÎÂÎÉ ÑÎÂÊÎÉ. (abstract)
Authors: Åëèñîâåöêàÿ Äèíà, Íàñòàñ Òóäîð, Êîâàëåâ Áîðèñ, Ðîøêà Ãåîðãèé
2)     Topic: C
Paper Title:   MONITORIZAREA DÃUNÃTORILOR UNOR CULTURI POMICOLE ªI LEGUMICOLE CU AJUTORUL CÃPCANELOR FEROMONALE (abstract)
Authors: Gheorghe Roºca, Valeriu Chitic
3)     Topic: C
Paper Title:   THE SYNTHESIS OF THE SEX PHEROMONE OF THE WEBBING CLOTHES MOTH (TINEOLA BISSELLIELLA) (abstract)
Authors: Vasile Rusu, Gheorghe Rosca, Raisa Isenco

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Registration Fee.

Chisinau in images Chisinau

Moldova in images Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association