Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Áåëàí Áîðèñ (Belan Boris)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò îïòèêè àòìîñôåðû ÑÎ ÐÀÍ
Adresa: ïð.Àêàäåìè÷åñêèé, 1
Codul Postal: 634055
Orasul: Òîìñê
Regiunea: Òîìñê
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: +7 3822 491406
Fax: +7 3822 492086
Email: email
Web: http://www.iao.ru

Publicatii:
1)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÑÒÀÂÀ ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÑÈÁÈÐÈ Â ÕÎËÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. (abstract)
Autori: Á.Ä. Áåëàí, Ã.À. Èâëåâ, Â.À. Ïèðîãîâ, Å.Â. Ïîêðîâñêèé, Ä.Â. Ñèìîíåíêîâ, Í.Â. Óæåãîâà, À.Â. Ôîôîíîâ
2)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ÃÀÇ – ×ÀÑÒÈÖÀ»  ØËÅÉÔÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÂÛÁÐÎÑΠ ÏÎËßÐÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ Â ÇÈÌÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ. (abstract)
Autori: Ì. Þ. Àðøèíîâ, Á. Ä. Áåëàí, Ã. À. Èâëåâ, Ä. Â. Ñèìîíåíêîâ, À. Â. Ôîôîíîâ
3)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÑÎÑÒÀ ØËÅÉÔΠÂÛÁÐÎÑΠÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÛÕ ÏÎËÅÉ ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÀÌÈ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÑÀÌÎËÅÒÍÎÃÎ ÇÎÍÄÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÐÈÇÅÌÍ (abstract)
Autori: Á.Ä. Áåëàí, Ò.Ì.Áåëàí, Ä.Â. Ñèìîíåíêîâ, Ã.Í. Òîëìà÷åâ
4)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ ÎÇÎÍÀ È ÀÝÐÎÇÎËß Â ÒÎÌÑÊÅ È ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÈÕ ÏÐÈ×ÈÍÛ (articol)
Autori: Á.Ä.Áåëàí
5)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÐÈÌÅÑÅÉ Â ØËÅÉÔÀÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ (articol)
Autori: Àðøèíîâ Ì.Þ., Áåëàí Á.Ä., Äàâûäîâ Ä.Ê., Èâëåâ Ã.À., Ïèðîãîâ Â.À., Ðàññêàç÷èêîâà Ò.Ì., Ñèìîíåíêîâ Ä.Â., Òîëìà÷åâ Ã.Í., Ôîôîíîâ À.Â.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association