Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Lempert David (Lempert David)

Informatie de contact:
Organizatia: Instite of Problems of Chemical Physics of Russian Ac.Sci.
Adresa: Semenov av.1
Codul Postal: 142432
Orasul: Chernogolovka
Regiunea: Moscow reg.
Tara: Russia
Telefon: 7(096)5222595, 7(903)1726889
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (abstract)
Autori: Ëåìïåðò Ä.Á., Ðîçåíáåðã À.Ñ., Ìàíåëèñ Ã.Á.
2)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÁÅÇÄÛÌÍÛÕ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÕ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ñ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÑÃÎÐÀÍÈß ÄËß ÀÂÒÎÌ (abstract)
Autori: Ìàíåëèñ Ã.Á., Ëåìïåðò Ä.Á.
3)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (abstract)
Autori: Ìàíåëèñ Ã.Á., Ëåìïåðò Ä.Á.
4)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ. (abstract)
Autori: Ëåìïåðò Ä.Á., Ðîçåíáåðã À.Ñ., Ìàíåëèñ Ã.Á.
5)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (abstract)
Autori: Ëåìïåðò Ä.Á., Ðîçåíáåðã À.Ñ., Ìàíåëèñ Ã.Á.
6)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (articol)
Autori: Ëåìïåðò Äàâèä Áîðèñîâè÷, Ìàíåëèñ Ãåîðãèé Áîðèñîâè÷,
7)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (articol)
Autori: Ëåìïåðò Äàâèä Áîðèñîâè÷, Ðîçåíáåðã Àëåêñàíäð Ñàìóèëîâè÷, Ìàíåëèñ Ãåîðãèé Áîðèñîâè÷

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association