Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Derevici Victor (Derevici Victor)

Informatie de contact:
Organizatia: Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva MS al RM
Adresa: G.Asachi67,a
Codul Postal: MD-038
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: 022. 33.43.72; 079438750
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   Î ÂÍÅÄÐÅÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑ-ÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÐÀÁÎÒÅ ÁÀÊÒÅÐÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÉ ÖÅÍÒÐΠÏÐÅ (articol)
Autori: Äåðåâè÷ Âèêòîð Åâãåíüåâè÷
2)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÃÐÓÏÏ ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÖÅÍÒÐÀÕ ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ (ÖÏÌ) ÌÇ ÐÌ (articol)
Autori: Äåðåâè÷ Âèêòîð Åâãåíüåâè÷

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association