Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Ìèõàéëþê Àëåêñåé (Mihailiuc Alexei)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ôèçèêè ÀÍ ÐÌ
Adresa: óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ 5
Codul Postal: 2028
Orasul: Êèøèíåâ
Regiunea:
Tara: Ìîëäîâà
Telefon: 738149
Fax: 738149
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÀËÎÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÕ ÀÍÎÄΠÄËß ÊÀÒÎÄÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ – ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÅÄÎÕÐÀ¬ÍÅÍÈß ÏÎ× ÎÒ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß (abstract)
Autori: Ìèõàéëþê À.È., Áîáàíîâà Æ.È., Ñèäåëüíèêîâà Ñ.Ï.
2)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÀËÎÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÕ ÀÍÎÄÎÂ ÄËÿ ÊÀÒÎÄÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ – (articol)
Autori: Ìèõàéëþê À.Í., Áîáàíîâà Æ.È.*, Ñèäåëüíèêîâà Ñ.Ï.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association