Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Óäàëîâà Àëëà Àëåêñàíäðîâíà (Udalova Alla Alexandrovna)

Informatie de contact:
Organizatia: ÂÍÈÈ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè
Adresa: Êèåâñêîå ø., 109 êì
Codul Postal: 249032
Orasul: Îáíèíñê
Regiunea: Êàëóæñêàÿ îáë.
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: + 08439 67205
Fax: +08439 68066
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   APPLICATION OF BIOINDICATION APPROACH FOR AN ASSESSMENT OF COMBINED TECHNOGENIC IMPACTS ON THE ENVIRONMENT (abstract)
Autori: Oudalova A.A., Geras’kin S.A., Evseeva T.I., Dikarev V.G.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association