Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Revenco Mihai (Revenco Mihai)

Informatie de contact:
Organizatia: State University of Moldova
Adresa: 60, Mateevici
Codul Postal: 2009
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: 373-22-57-74-94
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   REACTIV PENTRU ACUMILAREA ADSORBTIVÃ DIN APE NATURALE A CADMIULUI PE ELECTRODUL DE MERCUR (abstract)
Autori: Revenco Mihail, Cazac Tatiana
2)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   DETERMINAREA METALELOR GRELE DIN APELE NATURALE PRIN METODA VOLTAMETRICÃ ADSORBTIVÃ CU STRIPPING CATODIC (abstract)
Autori: Cazac Tatiana, Revenco Mihail
3)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎËßÐÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÈÊÅß È ÊÎÁÀËÜÒÀ  ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄÀÕ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ 4-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ ÒÈÎÑÅÌÈÊÀÐÁÀÇÈÄΠ(abstract)
Autori: Ðåâåíêî Ì.Ä., Êîïàíêàÿ Ë.Ñ., Êèðèÿê Ë.Ã.
4)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÓÏÀÊÎÂÀÍÍÛÕ Â ÊÎÍÑÅÐÂÍÛX ÁÀÍÊAÕ ÈÇ ËÀÊÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÁÅËÎÉ ÆÅÑÒÈ (abstract)
Autori: Äðàãàí ÒÎØÊÎÂÈ×1‚ Ìèëîø Á. ÐÀÉÊÎÂÈ×2‚ Ìèõàèë ÐEÂEÍÊÎ3
5)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   ELABORATION OF A NEW METHOD OF THE LAYING CdS AND ZnCdS FOR THE SENSORS USED IN ENVIRONMENTAL CONTROL (abstract)
Autori: L.S. Gagara, M.D.Revenco, P.A.Gashin

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association