Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Ìîêèåíêî Àíäðåé (Mokienko Andrei)

Informatie de contact:
Organizatia: Óêðàèíñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìåäèöèíû òðàíñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû
Adresa: óë. Êàíàòíàÿ, 92
Codul Postal: 65039
Orasul: Îäåññà
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: 048 7240619
Fax: 0482 225364
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÄÈÎÊÑÈÄ ÕËÎÐÀ: ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß Â ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ (abstract)
Autori: Ïåòðåíêî Í.Ô., Ìîêèåíêî À.Â
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ËÅ×ÅÁÍÎ-ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠÊÀÊ ÂÀÆÍÀß ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ (abstract)
Autori: Ìîêèåíêî À.Â., Íèêîëåíêî Ñ. È., Ñîëîäîâà Ë.Á.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association