Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Êîçëîâ Ìèõàèë (Kozlov Mihail)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò áèîõèìè÷åñêîé ôèçèêè èì. Í.Ì. Ýìàíóýëÿ ÐÀÍ
Adresa: 119991 Ìîñêâà, óë. Êîñûãèíà, 4
Codul Postal: 119991
Orasul: Ìîñêâà
Regiunea:
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: (095)9397186
Fax: (095)1374101
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÎÖÅÍÊÀ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß ÌÀËÎÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÃÅÍÒÎÂ È ÈÎÍÈÇÈÐÓÞÙÅÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß ÍÀ ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÕ (abstract)
Autori: Êîçëîâ Ì.Â., Óðíûøåâà Â.Â., Øèøêèíà Ë.Í.
2)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ESTIMATION OF CONSEQUENCES OF THE COMBINED EFFECT OF THE LOW TOXIC CHEMICAL AGENTS AND IONIZING RADIATION ON MAMMALIAN (abstract)
Autori: Kozlov M.V., Urnysheva V.V., Shishkina L.N.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association