Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Çóáðèöêèé Âàäèì (Zubritskii Vadim)

Informatie de contact:
Organizatia: Áåëîðóññêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð «ÝÊÎËÎÃÈß»
Adresa: óë. Â. Õîðóæåé, 31À,
Codul Postal: 220002
Orasul: Ìèíñê
Regiunea:
Tara: Áåëàðóñü
Telefon: +375 (0172) 346228
Fax: +375 (0172) 347809
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÎÖÅÍÊÀ ÐÈÑÊÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÀÒÌÎÒÅÕÍÎÃÅÍÍÛÕ ÀÇÎÒÀ È ÑÅÐÛ (abstract)
Autori: Ëûñóõî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Çóáðèöêèé Âàäèì Ñëàâîìèðîâè÷,

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association