Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Ñàâ÷åíêî Îëãà (Savcenko Olga)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò êîëëîèäíîé õèìèè è õèìèè âîäû èì. À.Â. Äóìàíñêîãî ÍÀÍ Óêðàèíû
Adresa: áóë. Âåðíàäñêîãî, 42, ã. Êèåâ-142
Codul Postal: 03680
Orasul: Êèåâ
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: +38 044 424 02 08
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÀÍÈÎÍÈÒΠ(abstract)
Autori: Ñàâ÷åíêî Î.À., Ìàì÷åíêî À.Â.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association