Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Êàðîëü Èãîðü (Karoli Igori)

Informatie de contact:
Organizatia: Ãëàâíàÿ ãåîôèçè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ èì. À.È. Âîåéêîâà
Adresa: óë. Êàðáûøåâà, ä. 7
Codul Postal: 194021
Orasul: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Regiunea:
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: +7 (812) 247-86-68
Fax: +7 (812) 247-86-61
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÌÅÆÃÎÄÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÎÇÎÍÀ  1973-2004 ÃÃ. ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍ ÑÍà ÏÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÌ ÍÀÇÅÌÍÎÉ ÑÅÒÈ ÑÒÀÍÖÈÉ. (abstract)
Autori: È.Ë. Êàðîëü, À.Ì. Øàëàìÿíñêèé, Ë.Ï. Êëÿãèíà, Î.À. Ñûðîâàòêèíà
2)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ËÅÒ Â ÑÈÁÈÐÈ È ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ (articol)
Autori: Kiselev A. A., Karoli I. L., Frolikis V. A.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association