Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Êî÷åòêîâà Ìàðèíà (Kocetkova Marina)

Informatie de contact:
Organizatia: ÔÃÓ «ÖËÀÌ ÌÏÐ Ðîññèè ïî Ïðèâîëæñêîìó Ôλ
Adresa: óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ, 38
Codul Postal: 603001
Orasul: Íèæíèé Íîâãîðîä
Regiunea:
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: 8-8-31-2-30-56-22
Fax: 8-831-2-30-56-18
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÑÂÀËÎÊ ÍÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ.» (abstract)
Autori: Êî÷åòêîâà Ì.Þ.á Ëîãèíîâà Î.Ì.,Êëèìåíêî Ã.Ë.
2)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÏÎËÈÃÎÍΠ(ÑÂÀËÎÊ) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄΠÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÑÐÅÄÓ. (abstract)
Autori: Êî÷åòêîâà Ì.Þ.,Ëîãèíîâà Î.Ì.,Êëèìåíêî Ã.Ë.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association