Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Ãîï÷åíêî Åâãåíèé (Gopcenko Evghenii)

Informatie de contact:
Organizatia: Îäåññêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Adresa: óë. Ëüâîâñêàÿ 15
Codul Postal: 65016
Orasul: Îäåññà
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: 38 (0482) 326762
Fax: 38 (0482) 427-767
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÎÄÍÛÌ ÐÅÆÈÌÎÌ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÂÎÄ ÂÍÓÒÐÈÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÂÎÄÎÅÌΠÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒΠÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎ (abstract)
Autori: Å. Ä.Ãîï÷åíêî, ä.ã.í.,Þ.Ñ. Òó÷êîâåíêî, ê.ô.-ì.í.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association