emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Pirumyan Gevorg (Pirumyan Gevorg)

:
: Yerevan State University
: ïð. Òèãðàí Ìåöà 40á, 6
: 375005
: Yerevan
:
: Armenia
: (3741)558-635, 570-673
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÂËÈßÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ÍÀ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Â ÂÎÄÎÎÁÎÐÎÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ()
: Ã. Ïèðóìÿí, Ì. Ãîð÷ÿí, À. Ìõèòàðÿí, Æ. Àáðààìÿí
2)     : A
:   NEW METHOD OF WASTEWATERS PURIFICATION ()
: A.Avetisyan, A.Gevorgyan, A.Haroutyunyan, A.Margaryan, A.Narimanyan, N.Zulumyan, E.Pirumyan, G.Pirumyan
3)     : A
:   INVESTIGATIONS OF AMINOACID - DIMETHYLSULPHOXIDE-WATER SYSTEMS ()
: N.Zakaryan, E.Pirumyan, K.Grigoryan, A.Martiryan, G.Pirumyan

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association