emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

. Ìèíæàíîâà Ã.Ì (Minjanova G.M.)

:
: Êàçàõñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì.àëü-Ôàðàáè
:
:
: Àëìàòû
:
: Êàçàõñòàí
:
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÌÀÑÑÈÂΠÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ ()
: Ñàðìóëäàåâà Ì.Õ. Ìèíæàíîâà Ã.Ì.. Ñåðîâà Ò.Ë.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association