emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Savchina Lyudmila (Savchina Lyudmila)

:
: Institute of Colloid and Water Chemistry National Academy of Science of Ukraine
: Kiev 142, bul. acad. Vernadskogo 42.
: 03142
: Kiev
:
: Ukraine
: +380444243575
: 38 044 4520276
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   COMBINATION OF ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON AND OXIDATION OF SURFACE-ACTIVE MATERS UNDER FILTRATION ()
: ². P.Kozjatnik, N.A.Klimenko, L.A.Savchina
2)     : A
:   ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÀ ÐÀÁÎÒÛ ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÕ ÔÈËÜÒÐÎÂ Ñ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÓÃËÅÌ ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ ()
: È.Ï.Êîçÿòíèê, Ë.À.Ñàâ÷èíà, Í.À.Êëèìåíêî

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association