emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Ms. Ïîäïëåòíàÿ Íàòàëüÿ (Podpletnaia Natalia)

:
: Îäåññêèé ôèëèàë Èíñòèòóòà áèîëîãèè þæíûõ ìîðåé ÍÀÍ Óêðàèíû
: óë. Ïóøêèíñêàÿ 37,
: 65044
: Îäåññà
:
: Óêðàèíà
: (+380482) 220881
: (+380482) 250918
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß Â ÒÀËÛÕ ÂÎÄÀÕ ()
: Ï.Ò.Ñàâèí, Í.Ô.Ïîäïëåòíàÿ

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association