emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Áèêáóëàòîâ Ýðíñò (Bikbulatov Yrnst)

:
: Èíñòèòóò áèîëîãèè âíóòðåííèõ âîä ÐÀÍ
:
: 152742
:
: ßðîñëàâñêàÿ
: Ðîññèÿ
: 24204
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÃÈÄÐÎÊÑÈËÀÌÈÍ Â ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄÀÕ ()
: Áèêáóëàòîâ Ý.Ñ., Áèêáóëàòîâà Å.Ì., Ñòåïàíîâà È.Ý.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association