emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Ãâîçäÿê Ï.È. (Gvozdyak P. I.)

:
: Èíñòèòóò êîëëîèäíîé õèìèè è õèìèè âîäû èì. À.Â.Äóìàíñêîãî ÍÀÍ Óêðàèíû
: áóëüâ.Âåðíàäñêîãî, 42
: 03680
: Êèåâ
:
: Óêðàèía
:
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ ()
: Ãâîçäÿê Ï.È.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association