emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Revenco Mihai (Revenco Mihai)

:
: State University of Moldova
: 60, Mateevici
: 2009
: Chisinau
:
: Moldova
: 373-22-57-74-94
:
Email: email
Web:

:
1)     : G
:   REACTIV PENTRU ACUMILAREA ADSORBTIVÃ DIN APE NATURALE A CADMIULUI PE ELECTRODUL DE MERCUR ()
: Revenco Mihail, Cazac Tatiana
2)     : G
:   DETERMINAREA METALELOR GRELE DIN APELE NATURALE PRIN METODA VOLTAMETRICÃ ADSORBTIVÃ CU STRIPPING CATODIC ()
: Cazac Tatiana, Revenco Mihail
3)     : G
:   Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎËßÐÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÈÊÅß È ÊÎÁÀËÜÒÀ  ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄÀÕ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ 4-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ ÒÈÎÑÅÌÈÊÀÐÁÀÇÈÄΠ()
: Ðåâåíêî Ì.Ä., Êîïàíêàÿ Ë.Ñ., Êèðèÿê Ë.Ã.
4)     : E
:   ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÓÏÀÊÎÂÀÍÍÛÕ Â ÊÎÍÑÅÐÂÍÛX ÁÀÍÊAÕ ÈÇ ËÀÊÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÁÅËÎÉ ÆÅÑÒÈ ()
: Äðàãàí ÒÎØÊÎÂÈ×1‚ Ìèëîø Á. ÐÀÉÊÎÂÈ×2‚ Ìèõàèë ÐEÂEÍÊÎ3
5)     : G
:   ELABORATION OF A NEW METHOD OF THE LAYING CdS AND ZnCdS FOR THE SENSORS USED IN ENVIRONMENTAL CONTROL ()
: L.S. Gagara, M.D.Revenco, P.A.Gashin

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association