Third International Conference emblema May 20-21, 2005
Chisinau
Republic of Moldova
Ecological Chemistry - 2005
With support of the UNESCO Moscow Office and the National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO
Home Page
Introduction
Committees
Conference Topics
Call for Papers
Registration
Registered Participants
Registered Participants
Accommodation
Conference Organizers and Donors
Contact
Site Map

Private Area
Authorized Access

Registered Participants

Topics:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Revenco Mihai (Revenco Mihai)

Contact Information:
Organization: State University of Moldova
Address: 60, Mateevici
Postal Code: 2009
City: Chisinau
State:
Country: Moldova
Telephone: 373-22-57-74-94
Fax:
Email: email
Web:

Paper(s):
1)     Topic: G
Paper Title:   REACTIV PENTRU ACUMILAREA ADSORBTIVÃ DIN APE NATURALE A CADMIULUI PE ELECTRODUL DE MERCUR (abstract)
Authors: Revenco Mihail, Cazac Tatiana
2)     Topic: G
Paper Title:   DETERMINAREA METALELOR GRELE DIN APELE NATURALE PRIN METODA VOLTAMETRICÃ ADSORBTIVÃ CU STRIPPING CATODIC (abstract)
Authors: Cazac Tatiana, Revenco Mihail
3)     Topic: G
Paper Title:   Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎËßÐÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÈÊÅß È ÊÎÁÀËÜÒÀ  ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄÀÕ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ 4-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ ÒÈÎÑÅÌÈÊÀÐÁÀÇÈÄΠ(abstract)
Authors: Ðåâåíêî Ì.Ä., Êîïàíêàÿ Ë.Ñ., Êèðèÿê Ë.Ã.
4)     Topic: E
Paper Title:   ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÓÏÀÊÎÂÀÍÍÛÕ Â ÊÎÍÑÅÐÂÍÛX ÁÀÍÊAÕ ÈÇ ËÀÊÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÁÅËÎÉ ÆÅÑÒÈ (abstract)
Authors: Äðàãàí ÒÎØÊÎÂÈ×1‚ Ìèëîø Á. ÐÀÉÊÎÂÈ×2‚ Ìèõàèë ÐEÂEÍÊÎ3
5)     Topic: G
Paper Title:   ELABORATION OF A NEW METHOD OF THE LAYING CdS AND ZnCdS FOR THE SENSORS USED IN ENVIRONMENTAL CONTROL (abstract)
Authors: L.S. Gagara, M.D.Revenco, P.A.Gashin

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Registration Fee.

Chisinau in images Chisinau

Moldova in images Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association