Third International Conference emblema May 20-21, 2005
Chisinau
Republic of Moldova
Ecological Chemistry - 2005
With support of the UNESCO Moscow Office and the National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO
Home Page
Introduction
Committees
Conference Topics
Call for Papers
Registration
Registered Participants
Registered Participants
Accommodation
Conference Organizers and Donors
Contact
Site Map

Private Area
Authorized Access

Registered Participants

Topics:     A     B     C     D     E     F     G    

Chemical Risk Assessment

Number of participants registered on the Topic E - 60

Bakhov Zhumabek
    Country:   Kazakhstan
    Papers:  • ECOLOGICAL RISK’S VALUATION WITH CHEMICAL PLANT FUNCTION (abstract)
• ECOLOGICAL RISK'S VALUATION WITH CHEMICAL PLANT FUNCTION (paper)
Bejenari Natalia
    Country:   Moldova
    Papers:  • CANCEROSTATIC EFFECT OF SUBSTITUTED COPPER(II) SALYCILIDENTHIOSEMICARBAZIDATES (abstract)
Bersuker Isaac B.
    Country:   USA
    Papers:  • USE OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY FOR TOXICOPHORE IDENTIFICATION, TESTING, AND PREDICTION OF TOXICITY (abstract)
Bogdevich Oleg
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE EVALUATION OF HEAVY METAL SOURCES IN MOLDOVA REPUBLIC (abstract)
• THE ASSESSMENT OF POPS AND PAHS IN SURFACE WATER AND SEDIMENTS OF CITY LANDSCAPE (abstract)
• THE ASSESSMENT OF PCBS AND PAHS IN SURFACE WATER AND SEDIMENTS OF CITY LANDSCAPE (paper)
• ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (paper)
Boian Ilie
    Country:   Moldova
    Papers:  • IMPLEMENTATION OF THE CLEAN PRODUCTION PROGRAME IN MOLDOVA: PROBLEMNS AND SOLUTION WAYS (paper)
Brega Vladimir
    Country:   Moldova
    Papers:  • ACIDIFYING EMISSIONS AND DEPOSITIONS IN THE NORD ZONE OF RM (abstract)
• UNCERTAINTY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL IN NATIONAL GHG INVENTORY (abstract)
• SATE ASSESSMENT OF SOME REPRESENTATIVE ECOSYSTEMS (abstract)
Bubnov Andrei
    Country:   Russia
    Papers:  • ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÑÏÎÑÎÁÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Ñ ÓרÒÎÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ (abstract)
• ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ (abstract)
• ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Cavasin Pietro
    Country:   Italy
    Papers:  • L'UOMO RESPONSABILE DELL'AMBIENTE (abstract)
• QUESTO FENOMENO È CAUSATO DA COMBUSTIONI DI AUTO, DI RISCALDAMENTO DI INDUSTRIE. (abstract)
Chaika Yuri
    Country:   Ukraine
    Papers:  • RISK ASSESSMENT OF THIRAM CONTAINING PESTICIDES EXPOSURE TO OPERATOR AND POPULATION (abstract)
Corina Ciobanu
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE EFFICIENCY OF THE IRON FORTIFICATION AND THE QUALITY CONTROL OF THE FINAL ENRICHED BAKERY PRODUCTS (abstract)
• AN IN VITRO ESTIMATION OF IRON BIOAVAILABILITY IN ENRICHED BAKERY PRODUCTS (abstract)
Corlateanu Alexandru
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE METHOD OF THE MODEL IODINE DEFFICIENCY DISORDERS WITH TIOCIANAT (abstract)
Demakova Evghenia Alexandrovna
    Country:   Russia
    Papers:  • ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÌÅÁÅËÈ – ÂÀÆÍÅÉØÈÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ (abstract)
Derevici Victor
    Country:   Moldova
    Papers:  • Î ÂÍÅÄÐÅÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑ-ÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÐÀÁÎÒÅ ÁÀÊÒÅÐÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÉ ÖÅÍÒÐΠÏÐÅ (paper)
• ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÃÐÓÏÏ ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÖÅÍÒÐÀÕ ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ (ÖÏÌ) ÌÇ ÐÌ (paper)
Diana Curchi
    Country:   Moldova
    Papers:  • ELECTROKINETIC’S ASPECTS OF PHASES INTERACTIONS IN O/W FOOD EMULSIONS (abstract)
• LIPIDE FORTIFICATION – A WAY OF DECREASING THE RISK OF IODINE DEFICIENCY DISEASES (abstract)
Dikshit A.K.
    Country:   India
    Papers:  • CROP PROTECTION CHEMICALS: USAGE, FOOD SAFETY, DIETARY RISK ASSESSMENT AND MITIGATION (abstract)
Duca Maria
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE EVIDENCE OF MARKER GFP IN TRANSGENIC PLANTS (abstract)
• GENETIC CONTROL OF GMP USING NOS TERMINATOR (abstract)
Duta Anca
    Country:   Romania
    Papers:  • THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE SYSTEMS OF HFC AND ALKYLBENZENES USED IN THE REFRIGERATION INDUSTRY (paper)
• HYDROGEN – A CARRIER FOR CLEAN ENERGY (paper)
• THE IMPACT OF THE SOLAR CELLS ON THE ENVIRONMENT (paper)
• TRAINING LINE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV, ROMANIA (paper)
Ermacova Irina Vladimirovna
    Country:   Russia
    Papers:  • ÂËÈßÍÈÅ ÒÎÊÑÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒ ÍÀ ÌÎÇÃ È ÃÅÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ (abstract)
Figovsky Oleg
    Country:   Israel
    Papers:  • ALTA VITAE CIVILIZATION: UTOPIA OR REALITY (paper)
Friptuleac Gr.
    Country:   Moldova
    Papers:  • ASPECTE IGIENICE ALE SÃNÃTÃÞII POPULAÞIEI MUN. CHIºINÃU (abstract)
• HYGIENIC CONSIDERATIONS ON CHEMICAL POLLUTION OF THE OCCUPATIONAL ENVIRONMENT OF THE WINERY FACTORIES (abstract)
Gaidey Natalia
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE METHOD OF THE MODEL IODINE DEFFICIENCY DISORDERS WITH TIOCIANAT (abstract)
Gavrilita Lidia
    Country:   Moldova
    Papers:  • PROTECTIA BIOLOGICA CU ENTOMOFAGUL TRICHOGRAMMA SP. CONTRA COMPLEXULUI DE DAUNATORI. (abstract)
Gutry Piotr
    Country:   Poland
    Papers:  • COMPARISON OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES AND PCBS LEVELS IN ARCTIC AND ANTARCTIC LIMPETS – TESTUDINALIA TESSELATA AND NACELLA CONCINNA (paper)
Hadjamberdiev Igor
    Country:   Kyrgyzstan
    Papers:  • PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN TIEN-SHEN: STORAGES AND HEALTH. (abstract)
Haritonov Svetlana
    Country:   Moldova
    Papers:  • LIPIDE FORTIFICATION – A WAY OF DECREASING THE RISK OF IODINE DEFICIENCY DISEASES (abstract)
• RESEARCH ON THE REINFORCEMENT OF LIPIDS WITH IODINE (paper)
Ivanova Raisa
    Country:   Moldova
    Papers:  • SCREENING OF SOME FRUITS AND VEGETABLES FOR PEROXYL RADICAL SCAVENGING ACTIVITY (abstract)
• THE EVALUATION OF PEROXYL RADICAL SCAVENGING CAPACITY OF MOLDOVAN GRAPE AND WINE IN VITRO: PRELIMINARY STUDY (abstract)
Izvecova Tatiana
    Country:   Russia
    Papers:  • ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß (abstract)
Kocetkova Marina
    Country:   Russia
    Papers:  • ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÑÂÀËÎÊ ÍÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ.» (abstract)
• ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÏÎËÈÃÎÍΠ(ÑÂÀËÎÊ) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄΠÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÑÐÅÄÓ. (abstract)
Kolendo Alexej
    Country:   Ukraine
    Papers:  • SOME MODERN VIEWS ON BIOSTABILIZATION OF POLYMER MATERIALS (abstract)
Kozlov Mihail
    Country:   Russia
    Papers:  • ÎÖÅÍÊÀ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß ÌÀËÎÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÃÅÍÒÎÂ È ÈÎÍÈÇÈÐÓÞÙÅÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß ÍÀ ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÕ (abstract)
• ESTIMATION OF CONSEQUENCES OF THE COMBINED EFFECT OF THE LOW TOXIC CHEMICAL AGENTS AND IONIZING RADIATION ON MAMMALIAN (abstract)
Kumar Anoop
    Country:   India
    Papers:  • HEXACHLOROCYCLOHEXANE RESIDUES IN MOTHER’S AND BUFFALO MILK IN INDIA: A CASE STUDY (abstract)
Lupascu Galina
    Country:   Moldova
    Papers:  • PROTECTION OF CEREAL CROPS FROM THE FUSARIUM INFECTION USING NATURALLY-OCCURRING BIOLOGICAL REGULATORS OF PLANT ORIGIN (abstract)
• STUDIES ON THE LEVEL OF MYCOTIC POLLUTION OF WHEAT GRAIN IN MOLDOVA (abstract)
Mamontova Elena
    Country:   Russia
    Papers:  • PCDD, PCDF AND DIOXIN-LIKE PCB IN ENVIRONMENT OF THE IRKUTSK REGION AND IMPACT OF THEM ON HUMAN HEALTH. (abstract)
• PCDD, PCDF AND DIOXIN-LIKE PCB IN ENVIRONMENT OF THE IRKUTSK REGION AND IMPACT OF THEM ON HUMAN HEALTH. (paper)
Manolache Simona Ana
    Country:   Romania
    Papers:  • THE IMPACT OF THE SOLAR CELLS ON THE ENVIRONMENT (paper)
Maslova Oliga
    Country:   Russia
    Papers:  • ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ ÎÒ ÔÅÍÎËÀ (abstract)
• ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß (abstract)
• ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÑÏÎÑÎÁÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Ñ ÓרÒÎÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ (abstract)
Matcovschi Constantin
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE EVALUATION OF PEROXYL RADICAL SCAVENGING CAPACITY OF MOLDOVAN GRAPE AND WINE IN VITRO: PRELIMINARY STUDY (abstract)
Motruc Natalia
    Country:   Moldova
    Papers:  • QUALITY ASSESSMENT OF THE BAKERY PRODUCTS ENRICHED WITH CALCIUM (abstract)
• ESTIMAREA CALITATII PRODUSELOR DE PATISERIE SUPLIMENTATE CU CALCIU (paper)
Nikipelova Elena
    Country:   Ukraine
    Papers:  • ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÃÐßÇÅÂÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
Revenco Mihai
    Country:   Moldova
    Papers:  • REACTIV PENTRU ACUMILAREA ADSORBTIVÃ DIN APE NATURALE A CADMIULUI PE ELECTRODUL DE MERCUR (abstract)
• DETERMINAREA METALELOR GRELE DIN APELE NATURALE PRIN METODA VOLTAMETRICÃ ADSORBTIVÃ CU STRIPPING CATODIC (abstract)
• Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎËßÐÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÈÊÅß È ÊÎÁÀËÜÒÀ  ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄÀÕ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ 4-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ ÒÈÎÑÅÌÈÊÀÐÁÀÇÈÄΠ(abstract)
• ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÓÏÀÊÎÂÀÍÍÛÕ Â ÊÎÍÑÅÐÂÍÛX ÁÀÍÊAÕ ÈÇ ËÀÊÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÁÅËÎÉ ÆÅÑÒÈ (abstract)
• ELABORATION OF A NEW METHOD OF THE LAYING CdS AND ZnCdS FOR THE SENSORS USED IN ENVIRONMENTAL CONTROL (abstract)
Sandu Maria
    Country:   Moldova
    Papers:  • STUDY ON THE INFLUENCE OF THE SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES ON THE AMMONIUM BIOCHEMICAL OXIDATION. (abstract)
Schlenk Daniel
    Country:   USA
    Papers:  • EVALUATION OF MUSCLE AND LIVER TISSUES OF THE WHITE SHARK CARCHARODON CARCHARIAS FOR THE OCCURRENCE OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN SOUTH AFRICA (abstract)
• DETECTION OF NON-STEROIDAL ESTROGENIC COMPOUNDS IN WASTEWATER EFFLUENT USING IN VIVO BIOASSAY GUIDED FRACTIONATION AND CONFIRMATION BY LC/MS-MS METHODS. (abstract)
Sircu Raisa
    Country:   Moldova
    Papers:  • ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÏÅÑÒÈÖÈÄΠ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ È ÂÎÄÅ (abstract)
Snyder Shane
    Country:   USA
    Papers:  • OCCURENCE AND ANALYTICAL METHODS FOR ENDOCRINE DISRUPTORS AND PHARMACEUTICALS (abstract)
• ROLE OF OXIDATION IN THE REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTORS AND PHARMACEUTICALS DURING WATER TREATMENT PROCESSES (abstract)
• ROLE OF MEMBRANES AND ACTIVATED CARBON IN THE REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTORS AND PHARMACEUTICALS DURING WATER TREATMENT PROCESSES (abstract)
Solodova Liudmila
    Country:   Ukraine
    Papers:  • ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÔÀÑÎÂÀÍÍÛÕ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎÄ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
• ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ËÅ×ÅÁÍÎ-ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠÊÀÊ ÂÀÆÍÀß ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ (abstract)
Spinu Stela
    Country:   Moldova
    Papers:  • INTERNAL COPPER(II) COMPOUNDS WITH SUBSTITUTED AROMATIC ORTOOXYALDEHYDETHIOSEMICARBAZONES AS WATER DISINFECTANTS (abstract)
Stepanov Irina
    Country:   USA
    Papers:  • COMPARATIVE ANALYSIS OF TOBACCO-SPECIFIC NITROSAMINES AND TOTAL N-NITROSO COMPOUNDS IN MOLDOVAN CIGARETTE TOBACCO (abstract)
• TOBACCO-SPECIFIC NITROSAMINES IN SMOKELESS TOBACCO PRODUCTS MARKETED IN INDIA (abstract)
• TOBACCO-SPECIFIC NITROSAMINES AND THEIR PYRIDINE-N-GLUCURONIDES IN THE URINE OF SMOKERS AND SMOKELESS TOBACCO USERS (abstract)
• UPTAKE OF THE TOBACCO-SPECIFIC LUNG CARCINOGEN 4-(METHYLNITROSAMINO)-1-(3-PYRIDYL)-1-BUTANONE BY MOLDOVAN CHILDREN (abstract)
Stratulat Tatiana
    Country:   Moldova
    Papers:  • ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÏÅÑÒÈÖÈÄΠ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ È ÂÎÄÅ (abstract)
Strikalenko Tatiana
    Country:   Ukraine
    Papers:  • ECOTOXICOLOGY OF THE DRINKING WATER (abstract)
• ECOLOGICAL/ANTHROPOGENOUS RISKS AS THE OBJECT OF MANAGEMENT AT MANUFACTURE OF POTABLE WATER (abstract)
Sturza Rodica
    Country:   Moldova
    Papers:  • LIPIDE FORTIFICATION – A WAY OF DECREASING THE RISK OF IODINE DEFICIENCY DISEASES (abstract)
Subotin Iurie
    Country:   Moldova
    Papers:  • ACUMULAREA METALELOR GRELE IN SOLURI POLUATE ACCIDENTAL (abstract)
• QUANTITATIVE CONTROL OF ASCORBIC ACID IN THE FOODSTUFF SOLD IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (paper)
• SOME LEGISLATIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS IN PRODUCING AND SELLING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (paper)
Susu Gheorghe
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE ECOLOGICAL HERBICIDES IN DURABLE AGRICULTURE (abstract)
• THE ECOCLIMATIC RISKS AND THE PROBLEMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENIUM. (abstract)
• ERBICIDELE ECOLOGICE ÎN AGRICULTURA DURABILA (paper)
• RISCURILE ECOCLIMATERICE ºI PROBLEMELE DEZVOLTÃRII AGRICULTURII LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI. (paper)
Terlikovskii E. V.
    Country:   Ukraine
    Papers:  • ÈÌÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß ÐÀÄÈÎÍÓÊËÈÄÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÁÈÎÑÎÐÁÅÍÒΠ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÒÐÈÖÀÕ (abstract)
Tripathi Bhumi Nath
    Country:   India
    Papers:  • OXIDATIVE STRESS IN GREEN ALGA (SCENEDESMUS SP.) DURING THEIR SHORT- AND LONG-TERM EXPOSURE TO METAL IONS (abstract)
Tyantova E.N.
    Country:   Russia
    Papers:  • ALUMINUM LEACHING FROM THE FOIL IN NAF CONTAINING SOLUTIONS (abstract)
Udalova Alla Alexandrovna
    Country:   Russia
    Papers:  • APPLICATION OF BIOINDICATION APPROACH FOR AN ASSESSMENT OF COMBINED TECHNOGENIC IMPACTS ON THE ENVIRONMENT (abstract)
Zakikhani Mansour
    Country:   USA
    Papers:  • RISK-BASED DECISION-MAKING MODELING SYSTEM FOR SITE CLEANUP SUPPORT (abstract)
Zanoaga Cristinel
    Country:   Romania
    Papers:  • REDOX MEDIATED SECONDARY EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. 1. CASE STUDY RELATED TO PRESERVATIVES (abstract)
• REDOX ASPECTS CONCERNING THE PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING (abstract)
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES (abstract)
• SECONDARY REDOX MEDIATED EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. (paper)
• REDOX ASPECTS REGARDING PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING (paper)
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES (paper)
Zanoaga Madalina
    Country:   Romania
    Papers:  • REDOX MEDIATED SECONDARY EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. 1. CASE STUDY RELATED TO PRESERVATIVES (abstract)
• SYNTHESIS OF NEW BLOCK COPOLYMERS BASED ON A DIENIC RUBBER AND ALIPHATIC COPOLYAMIDIC WASTE (abstract)
• REDOX ASPECTS CONCERNING THE PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING (abstract)
• COPOLYAMIDE / POLYPROPYLENE BLENDS. I. PROCESSING AND THERMAL BEHAVIOUR (DSC) (abstract)
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES (abstract)
• POLYMERIC WASTE RECYCLING BY BLENDING. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NOVEL SPE/PA BLENDS (abstract)
• COPOLYAMIDE / POLYPROPYLENE BLENDS. I. PROCESSING AND THERMAL BEHAVIOUR (DSC) (paper)
• SECONDARY REDOX MEDIATED EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. (paper)
• REDOX ASPECTS REGARDING PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING (paper)
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES (paper)
Zubcov Elena
    Country:   Moldova
    Papers:  • THE DYNAMICS OF METALS IN DNIESTER RIVER ECOSYSTEMS (abstract)
• THE DYNAMICS OF METALS IN FISH FROM PRUT RIVER AND COSTESTI-STINCA RESERVOIR (paper)
Zubritskii Vadim
    Country:   Belarusi
    Papers:  • ÎÖÅÍÊÀ ÐÈÑÊÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÀÒÌÎÒÅÕÍÎÃÅÍÍÛÕ ÀÇÎÒÀ È ÑÅÐÛ (abstract)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Registration Fee.

Chisinau in images Chisinau

Moldova in images Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association