emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

C - 64

Agzamkhodjaev Anvarkhodja
    :   Uzbekistan
    • ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÇÀÊÐÅÏÈÒÅËÈ ÇÀÑÎËÅÍÍÛÕ ÏÎ÷ÂÎÃÐÓÍÒΠ ÐÅØÅÍÈÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÝÊÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÀÐÀËÀ ()
• THE MATERIALS FOR WATER SAVING AND STRUCTURE FORMATION OF SOIL ()
Anca Mihaly Cozmuta
    :   Romania
    • ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN ACCIDENTAL POLLUTED SOILS ()
Andries Serafim
    :   Moldova
    • SURSE SI FORME DE DEGRADARE CHIMICA A SOLURILOR SI TEHNOLOGII DE DIMINUARE SI COMBATERE ()
Anisimova Larysa
    :   Ukraine
    • SOIL POLLUTION IN UKRAINE REGION ()
Asghari Pour Mohammad
    :   Iran
    • THE EFFECTS OF SOIL MANAGEMENT ON SIZE AND DIVERSITY OF SOIL MICROBIAL COMMUNITIES ()
Avdeenco Alexei
    :   Russia
    • ÁÈÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÇÅÌËÅÄÅËÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ()
Avdeenko Svetlana
    :   Russia
    • ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÎÑÅÂÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÅÌßÍ ÌÎÐÊÎÂÈ Ê ÏÎÑÅÂÓ ()
Balanda Oxana
    :   Ukraine
    • ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÀËÊÀËÎÈÄΠÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÊÓÂØÈÍÊÎÂÈÕ ()
Bardov Vasilii
    :   Ukraine
    • ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÊÀÐÒÎÔÅËß ()
Boincean Boris
    :   Moldova
    • ECOLOGICAL SOIL MANAGEMENT IN MOLDOVA ()
Cadocinicov Oleg
    :   Moldova
    • ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION AS AN ALTERNATIVE TECHNIQUE FOR THE CHLORINATED PESTICIDES EXTRACTION FROM CONTAMINATED SOIL. ()
• PECTICIDE MIGRATION IN THE UNSATURATED ZONE (CASE STUDY, MOLDOVA) ()
Ciubotaru Leonid
    :   Moldova
    • CAMPUL ELECTROMAGNETIC SI ACIDUL ARAHIDONIC-STIMULATORI COMPLEMENTARI DE REZISTENTA, CRESTERE SI DEZVOLTARE A CULTURII CARTOFULUI ()
Cojocaru Ala
    :   Moldova
    • ROLUL HUMUSULUI ÎN STABILIZAREA ECOLOGICÃ A ECOSISTEMELOR ()
Corlateanu Ludmila
    :   Moldova
    • THE USING OF NATURAL BIOREGULATORS FOR THE INCREASING OF SEEDS VIABILITY DURING EX SITU CONSERVATION ()
Demchenko Elena
    :   Moldova
    • Ecological aspects of the functioning of soil invertebrates in agrocenoses ()
Donica I
    :   Moldova
    • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. ()
Donos Alexei
    :   Moldova
    • AVANTAJELE SI NEAJUNSURILE LA MANAGEMENTUL NUTRIENTILOR AZOTICI ()
Elisovetskaia Dina
    :   Moldova
    • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÕËÎÏÊÎÂÎÉ ÑÎÂÊÎÉ. ()
• ÈÍÑÅÊÒÈÖÈÄ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY. ()
Emnova Ecaterina
    :   Moldova
    • RESISTANCE OF BACTERIAL COMMUNITY IN SOYBEAN RHIZOSPHERIC SOIL POLLUTED BY COPPER ()
Etcu Elena
    :   Moldova
    • THE ACTION OF THE BIOLOGICALLY ACTIVE PHYTOSTIM SUBSTANCE OF POD ACTIVITY IN THE PLANTS OF TWO SORTS WINTER WHEATS. ()
Fedenya Valentin
    :   Belarusi
    • ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÏÎß  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÅËÀÐÓÑÜ ()
Gasanov Kagraman
    :   Azerbaidjan
    • ÍÅÔÒÅÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÀß ÏÎ×ÂÀ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÅ Î×ÈÑÒÊÈ. ()
• ÝÊÑÒÐÀÊÖÈÎÍÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ È ÌÈÊÐÎÁÍÎÅ ÐÀÇËÎÆÅÍÈÅ ÍÅÔÒÅÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÎÉ ÏÎ×ÂÛ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ ÀÁØÅÐÎÍ. ()
Gebremichael Gebremariam
    :   Moldova
    • ENTOMOPATHOGENIC DISTRIBUTIONS IN THE SOIL OF MOLDOVA ()
• ÝÍÒÎÌÎÏÀÒÎÃÅÍÍÛÕ ÍÅÌÀÒÎÄ (ÝÏÍ) ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÄÀÂËÅÍÈÅ Ñ./Õ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ. ()
• ÂËÈßÍÈÅ ÃÐÈÁΠØÒÀÌÌ ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA ÍÀ ÇÀÐÀÆÅÍÍÎÑÒÜ ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÒÎÌÀÒÀ Ñ ÃÀËËÎÂÛÌÈ ÍÅÌÀÒÎÄÀÌÈ ()
• ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÛ ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÎÑÒÜ ÏÎÏÓËßÖÈÈ ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÍÅÌÀÒÎÄÀ (APHELENCHOIDES FRAGARIAE)  ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛ ÇÎÍÛ ()
Ghirenko Delibar
    :   Ukraine
    • ÝÊÎÒÎÊÑÈÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÃÅÐÁÈÖÈÄΠÃÐÓÏÏÛ ÒÐÈÀÇÈÍÎÂ È ÕËÎÐÀÍÈËÈÄΠ()
Gonta Maria
    :   Moldova
    • The study of morpholine nitrosation in the simulated gastric juce ()
• Formation and inhibition of N-nitrosomethylurea in modul gastric juice ()
• FORMATION AND INHIBITION OF N-NITROSOMETHYLUREA IN MODEL GASTRIC JUICES ()
Gritscan S
    :   Moldova
    • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. ()
Halmagean Lucian
    :   Romania
    • BIO-FERTILIZERS – AN IMPORTANT NITROGEN SOURCE FOR SOWING VEGETABLES ()
• THE PROCESS OF BIOLOGICAL FIXATION OF ATMOSPHERIC NITROGEN UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS WITH MACRO AND MICROELEMENTS ()
• THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE ATMOSPHERIC NITROGEN FIXATION PROCESSES FOR VEGETABLES ()
• THE PROCESS OF BIOLOGICAL FIXATION OF ATMOSPHERIC NITROGEN UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS WITH MACRO ()
• BIO-FERTILIZERS – AN IMPORTANT NITROGEN SOURCE FOR SOWING VEGETABLES ()
• THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE ATMOSPHERIC NITROGEN FIXATION PROCESSES FOR VEGETABLES ()
Kobets Nicolae
    :   Ukraine
    • ORGANIC FARMING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ()
Leah Tamara
    :   Moldova
    • DISTRIBUTIA NICHELULUI IN CATENA CU CERNOZIOMURI CARBONATICE ()
Lempert David
    :   Russia
    • ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ()
• ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÁÅÇÄÛÌÍÛÕ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÕ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ñ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÑÃÎÐÀÍÈß ÄËß ÀÂÒÎÌ ()
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ()
• ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ. ()
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ()
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ()
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ()
Lungu Vasile
    :   Moldova
    • Ecologia seleniului: aspecte conceptuale si metodologice ()
Macaev Fliur
    :   Moldova
    • ECOLOGICAL CHEMISTRY AND STEREOSELECTIVE ORGANIC SYNTHESIS ()
Machina Olga
    :   Uzbekistan
    • Î ÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÌÅÆÄÓ ÀÃÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ È ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅË×ÌÈ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÎÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÏÎÄ ÕË ()
• ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ ÈÇ ÎÁÅÄÍÅÍÍÛÕ ÔÎÑÔÎÐÈÒΠÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÊÛÇÛËÊÓÌÎÂ È ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ ÏÎ× ()
Mageramov Arif
    :   Azerbaidjan
    • ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÂ× ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÐÌÀËÛ ÀÏØÅÐÎÍÀ ÒÈÏÀ PEGANUM HARMALA ()
Menisov Valerii
    :   Russia
    • ÂËÈßÍÈÅ ËÈÏÈÄΠÏÈÙÅÂÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÍÀ ÍÅÑÏÅÖÈÔÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌΠ()
Nadiradze Kakha
    :   Georgia
    • THE ORGANIC AND NOT ORGANIC FARMING IN GEORGIA ()
• ECOLOGICAL CHEMICALS USING FOR ORGANIC AGRICULTURE ()
• IOBC WORKSHOP ON METHODS IN RESEARCH ON INDUCED RESISTANCE - THE HORTICULTURAL PLANT’S RESEARCHES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE OF GEORGIA ()
Nicolau Margareta
    :   Romania
    • EVALUAREA MOBILITATII METALELOR GRELE IN SOLURILE SPECIFICE AREALELOR INVECINATE DEPOZITELOR DE STERIL REZULTATE DIN PRELUCRAREA MINEREURILOR NEFEROASE. ()
Orozco Martha
    :   USA
    • HYDROGEN PEROXIDE AND NITRIC OXIDE PLAY DIFFERENT ROLES IN PLANT DEFENSE RESPONSES ()
Ozkeser Huseyin
    :   Northern Cyprus
    • EXTENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION OF SOIL AND PLANTS NEAR AN ABANDONED COPPER MINE IN NORTH WESTERN CYPRUS ()
Petrescu Marinela
    :   Romania
    • EVALUAREA MOBILITATII METALELOR GRELE IN SOLURILE SPECIFICE AREALELOR INVECINATE DEPOZITELOR DE STERIL REZULTATE DIN PRELUCRAREA MINEREURILOR NEFEROASE ()
Pintea Maria
    :   Moldova
    • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. ()
Popa Maria
    :   Romania
    • STUDY ON HEAVY METALS CONTAMINATIONS OF THE SOIL FROM AN INDUSTRIALIZED AREA (ZLATNA, ROMANIA) ()
Popescu Irina
    :   Romania
    • THE IMPROVING OF SOME HORTICULTURAL CHEMICAL PROPERTIES BY TREATMENT WITH ()
Rapchea M
    :   Moldova
    • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. ()
Rasputnii Mihail
    :   Ukraine
    • ÝÊÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÏÐÈÅÌÎÂ ÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈß ÎÇÈÌÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ Â ËÅÑÎÑÒÅÏÈ ÓÊÐÀÈÍÛ ()
• AN ADVANCED TECHNOLOGY FOR WATER TREATMENT ()
Roshka Gheorghe
    :   Moldova
    • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÕËÎÏÊÎÂÎÉ ÑÎÂÊÎÉ. ()
• MONITORIZAREA DÃUNÃTORILOR UNOR CULTURI POMICOLE ªI LEGUMICOLE CU AJUTORUL CÃPCANELOR FEROMONALE ()
• THE SYNTHESIS OF THE SEX PHEROMONE OF THE WEBBING CLOTHES MOTH (TINEOLA BISSELLIELLA) ()
Sahakyan Lilit
    :   Armenia
    • COPPER IN THE SOILS OF YEREVAN ()
Sarpe Nicolae
    :   Romania
    • ATRAZIN – THE MOST ECOLOGICAL HERBICIDE USED WORLDWIDE AT MAIZE CORPS ()
• HERBICIDES INFLUENCE UPON CERTAIN QUALITATIVE FEATURES OF MUST AND WINE ()
• INFLUENCE OF VARIOUS HERBICIDES UPON THE WHEAT QUALITATIVE FEATURES ()
Scutaru Yurii
    :   Moldova
    • Âëèÿíèå íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ âîññòàíîâèòåëåé íà ôîòîìåòðè÷åñêîå îïðåäåëåíèå íèòðèòîâ ðåàêòèâîì Ãðèññà ()
• Ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âèíîãðàäíûõ âèí ()
• Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è àâòîîêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â ïîäñîëíå÷ííîì ìàñëå ()
• Öåëåñîîáðàçíîñòü êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ íåêîòîðûõ ïîëèôåíîëüíûõ ñîåäèíåíèé âèíà ()
Shernazarova Laziza
    :   Uzbekistan
    • ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ ÈÇ ÎÁÅÄÍÅÍÍÛÕ ÔÎÑÔÎÐÈÒΠÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÊÛÇÛËÊÓÌÎÂ È ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ ÏÎ× ()
Slobodeaniuk Marina
    :   Moldova
    • ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß ()
• EVALUAREA ÎNCÃRCÃTURII CHIMICE ºI RECOLTEI CULTURILOR AGRICOLE PENTRU RAIOANELE DIN STÎNGA NISTRULUI. ()
• ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß ()
Subotin Iurie
    :   Moldova
    • ACUMULAREA METALELOR GRELE IN SOLURI POLUATE ACCIDENTAL ()
• QUANTITATIVE CONTROL OF ASCORBIC ACID IN THE FOODSTUFF SOLD IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA ()
• SOME LEGISLATIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS IN PRODUCING AND SELLING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA ()
Suska-Malawska Malgorzata
    :   Poland
    • POLYAROMATIC HYDROCARBONS CONCENTRATION IN PEAT FROM DIFFERENT PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH - WESTERN POLAND. ()
• POLYAROMATIC HYDROCARBONS CONCENTRATION IN PEAT FROM PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN POLAND ()
Susu Gheorghe
    :   Moldova
    • THE ECOLOGICAL HERBICIDES IN DURABLE AGRICULTURE ()
• THE ECOCLIMATIC RISKS AND THE PROBLEMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENIUM. ()
• ERBICIDELE ECOLOGICE ÎN AGRICULTURA DURABILA ()
• RISCURILE ECOCLIMATERICE ºI PROBLEMELE DEZVOLTÃRII AGRICULTURII LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI. ()
Sysoeva Anastasia
    :   Russia
    • ROLE OF POTASSIUM IN RADIOCAESIUM AVAILABILITY FROM SOIL TO PLANT ()
Toma Simion
    :   Moldova
    • RESISTANCE OF BACTERIAL COMMUNITY IN SOYBEAN RHIZOSPHERIC SOIL POLLUTED BY COPPER ()
Ungureanu Valentin
    :   Moldova
    • POSIBILITATILE DEZVOLTARII AGRICULTURII ECOLOGICE IN MOLDOVA ()
VanGundy Seymour
    :   USA
    • THE DEVELOPMENT OF MOLECULAR BIOLOGY IN MOLDOVA TO ADDRESS AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES. ()
• NEMATODE VECTORS OF NEPO VIRUSES IN FRUIT TREE, BERRY CROPS AND GRAPEVINES IN MOLDOVA ()
Viman Vasile
    :   Romania
    • ACUMULAREA METALELOR GRELE IN SOLURI POLUATE ACCIDENTAL ()
Volosciuc Leonid
    :   Moldova
    • The role and Place of Biological Preparationson Ecological Agriculture ()
Wilkomirski Boguslaw
    :   Poland
    • GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN POLAND. ()
• GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN POLAND ()
Yazlovetskii Igor
    :   Moldova
    • ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÀÊÀÐÈÔÀÓÍÛ ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ È ÅÅ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌ – ÏÓÒÜ Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÀÃÐÎÖÅÍÎÇÀ ()
• ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÀÊÀÐÈÔÀÓÍÛ ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ È ÅÅ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌ – ÏÓÒÜ Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÀÃÐÎÖÅÍÎÇÀ ()
• ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÎÑÒÜÞ ÏÎÏÓËßÖÈÉ ßÁËÎÍÍÎÉ ÏËÎÄÎÆÎÐÊÈ : ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ()
Zulifigarov Aldar
    :   Azerbaidjan
    • ÐÀÄÈÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ  ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈßÕ ÊÞÐÄÀÕÀÍÛ ÀÏØÅÐÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ()
Zvarych Galyna
    :   Ukraine
    • INVESTIGATION OF NEONICOTINOID INSECTICIDES’BEHAVIOUR IN DIFFERENT SOIL TYPES OF UKRAINE ()

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association