emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Ïèäëèñíþê Âàëåíòèíà (Pidlisniuc Valentina)

:
: Íàöèîíàëüíûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò Óêðàèí
: óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû 17
: 03041
: Êèåâ
:
: Óêðàèíà
: (38-044)-267-80-91
: (38-044)-267-87-65
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   METHOD FOR AGRICULTURAL WASTEWATER TREATMENT ()
: Ïèäëèñíþê Â.Â. ÑëîáîäåíþêÌ.À.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association