emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Borodaev Ruslan (Borodaev Ruslan)

:
: State University of Moldova
: a/ÿ_495
: 2009
: Chisinau
:
: Moldova
: (0037322)577556
: (003732)577557
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÎÃÎ ÆÅËÅÇÀ  ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅÌ ()
: Áîðîäàåâ Ð.È., Ãîðÿ÷åâà Í.Â., Ðîìàí÷óê Ë.Ñ.
2)     : A
:   ÔÎÐÌÛ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÆÅËÅÇÀ È ÌÅÄÈ Â ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÂÀËß ÌÎÐÈËÎÐ È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÏÐÎÖÅÑÑÀÕ ÐÀÄÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÌÎÎ×ÈÙÅÍÈß ()
: Áîðîäàåâ Ð.È., Äóêà Ã.Ã.
3)     : A
:   Î ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊÀÕ ÑÄÂÈÃΠÝÊÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎÏÎËÓ÷Èÿ ÂÎÄÎÅÌΠ()
: Áîðîäàåâ Ð.È.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association