emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Ãàïîíîâà Àííà (Gaponova Anna)

:
: Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È.È. Ìå÷íèêîâà
: Øàìïàíñêèé ïåð., 2
: 65058
: Îäåññà
:
: Óêðàèíà
: ( 0482 ) 63 - 33 - 17
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ ( ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ ). ()
: Ãàïîíîâà À.Í., Íèêóëèí Â.Â
2)     : A
:   ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÄÎÍÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ (×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ) ()
: Ãàïîíîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Íèêóëèí Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association