emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Ôèëèíîâñêèé Â.Þ. (Filinovskii V.Y.)

:
: Èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé õèìèè è ýëåêòðîõèìèè èì.À.Í.Ôðóìêèíà ÐÀÍ
:
:
: Ìîñêâà
:
: Ðîññèÿ
:
:
Email: email
Web:

:
1)     : G
:   ÔÅÐÐÈÒÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ Î×ÈÑÒÊÈ ÃÀËÜÂÀÍÎÑÒÎÊΠ()
: Â.Þ.Ôèëèíîâñêèé

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association