emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Áóéìîâà Ñâåòëàíà (Buimova Svetlana)

:
: Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
: ïð.Ô.Ýíãåëüñà, 7
: 153000
: Èâàíîâî
:
: Ðîññèÿ
: (0932)307346
: 8(0932)416693
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÎÃÎ ÂËÈßÍÈß ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÐÓÍÒÎÂÛÕ ÂÎÄ ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ()
: Áóéìîâà Ñ.À, Êóïðèÿíîâñêàÿ À.Ï.
2)     : A
:   ÎÖÅÍÊÀ ÐÈÑÊÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÐÎÄÍÈÊÎÂÎÉ ÂÎÄÛ ()
: Áóéìîâà Ñ.À., Êóïðèÿíîâñêàÿ À.Ï.
3)     : A
:   ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂÎÉÑÒ ÏÎ× ÂÁËÈÇÈ ÐÎÄÍÈÊΠ()
: Áóéìîâà Ñ.À., Êóïðèÿíîâñêàÿ À.Ï.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association