emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Âàðäàíÿí Ò.Ã. (Vardanyan T. G.)

:
: Åðåâàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
:
:
: Yeðåâàí
:
: Àðìåíèÿ
:
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑΠÐÅ×ÍÛÕ ÂÎÄ ()
: Âàðäàíÿí Ò.Ã.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association