emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Íèêóëèí Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷ (Nikulin Vladimir Vitalyevici)

:
: Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò
: Øàìïàíñêèé ïåð., ä.2
: 65058
: Îäåññà
:
: Óêðàèíà
: (0482) 63-33-17
:
Email: email
Web:

:
1)     : A
:   ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÄÎÍÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ (×. ÌÎÐÅ). ()
: Ãàïîíîâà À.Í., Íèêóëèí Â.Â.
2)     : A
:   ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÄÎÍÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ (×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ) ()
: Ãàïîíîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Íèêóëèí Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷*

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association