emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Åðìàêîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà (Ermacova Irina Vladimirovna)

:
: Èíñòèòóò âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè è íåéðîôèçèîëîãèè ÐÀÍ
: Óë. Áóòëåðîâà, ä.5à
: 117485
: Ìîñêâà
:
: Ðîññèÿ
: (7-095) 334-43-13
: (7-095) 338-85-00
Email: email
Web: http:// irina-ermakova.by.ru

:
1)     : E
:   ÂËÈßÍÈÅ ÒÎÊÑÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒ ÍÀ ÌÎÇÃ È ÃÅÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ ()
: È.Â.Åðìàêîâà

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association