emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Ïàëàìàð÷óê Þ. (Palamarciuk Yu.)

:
: Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ
: óë. Íåêóë÷å, 10/37
: 2028
: Êèøèíåâ
:
: Moldova
:
:
Email: email
Web:

:
1)     : G
:   Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÇÀÙÈÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÿ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß Â ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÅ ()
: Ïàëàìàð÷óê Þ. Â., Ïàëàìàð÷óê À.Ì. - NU A TRECUT RECENZIA PENTRU PUBLICARE

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association