emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

D - 65

Abidov Shuhrat
    :   Uzbekistan
    • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES ()
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ()
Adeniyi Adeshola Brown
    :   Nigeria
    • IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRINCIPLES ()
Adilov Djalol
    :   Uzbekistan
    • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES ()
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ()
Alimjanova Jonon Ismatovna
    :   Uzbekistan
    • ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÉ ÔÀÐÔÎÐ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÉÍÀÊÑÀÉÑÊÈÕ ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÕ ÊÀÌÍÅÉ È ÃËÈÍÎÇÅÌÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÎÒÕÎÄÀ ()
Bahadir Muefit
    :   Germany
    • POLYCHLORINATED TERPHENYLS (PCT) - SYNTHESIS, ANALYSIS AND BEHAVIOR UNDER THERMAL STRESS ()
Banica Dobre
    :   Romania
    • EXCAVATOR PLUTITOR MULTIFUNCTIONAL (PELICAN B580) PENTRU OPERATIUNI DE ECOLOGIZARE ACVATICA ()
• SISTEM DE UTILAJE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR METALICE ()
Baranov Simion
    :   Moldova
    • DISSOLUTION OF THE SOLID WASTES FROM TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF GAAS EPITAXIAL MANUFACTURE ()
Barbarasa Ion
    :   Moldova
    • IMPACT OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) ON THE HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA ()
Belyi Oleg
    :   Belarusi
    • ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÕ ÏÅÑÒÈÖÈÄΠÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÑÒÎÉÊÈÌ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÇÀÃÐßÇÍÈÒÅËßÌ ()
Bobeica Valentin
    :   Moldova
    • SAPONINE STEROIDICE BIOACTIVE DIN DEºEURI AGROINDUSTRIALE ALE PLANTELOR LEGUMINOASE ()
• AVANTAJE ECOLOGO-ECONOMICE ALE IMPLEMENTÃRII PRINCIPIILOR PRODUCERII MAI PURE LA ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DIN MOLDOVA ()
• REZIDUURILE SI DESEURILE AGROINDUSTRIALE ALE TOMATELOR CA SURSE DE SUBSTANÞE BIOLOGIC ACTIVE CU SEMNIFICATIE ECOLOGICA. ()
• PRINCIPIILE STRATEGIEI "CLEANER PRODUCTION" - PROCEDEE INTEGRATIVE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVENIRII POLUARII ()
• STRATEGIILE PREVENTIVE DE MEDIU IN MANAGEMENTUL INTERNATIONAL SI NATIONAL AL SECURITATII CHIMICE ()
Bolotin Oleg
    :   Moldova
    • ÓÒÈËÈÇÀÖÈÿ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ ()
• ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ()
Bucur Ilie
    :   Romania
    • OPTIMIZATION OF BIODIESEL PRODUCTION IN SMALL ECOLOGICAL FARMS ()
• NEUTRALIZAREA ECOLOGICA A SOLVENTULUI COSORB ()
• BIODISELUL – OPORTUNITATEA PRODUCERII IN OLTENIA ()
Bulimaga Constantin
    :   Moldova
    • RECOMMENDATIONS FOR CRITERIONS AND INDEX OF WASTE ESTIMATION, RECYCLING AND NEUTRALIZATION ()
• LANDFILLS OF MUNICIPAL WASTE- A SOURSE OF CONTINUOUS ENVIRONMENTAL POLLUTION ()
• THE LANDFILLS INFLUENCE ON THE ENVIRONMENTAL ()
• INVESTIGTION OF EFFICIENCY WASTE WATER CLEARING AT BIOLOGICAL PURIFICATION STATION ()
• SCIENTIFIC PRACTICAL ASPECTS IN REALISATION OF WASTE MANAGEMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA ()
Chandra Sekhar Matli
    :   India
    • ADSORPTION TECHNIQUE FOR REMOVAL OF LEAD FROM SYNTHETIC EFFLUENTS ()
Chitanu Gabrielle Charlotte
    :   Romania
    • POLYMERS FOR ENVIRONMENT PROTECTION ()
Cincilei Angela
    :   Moldova
    • MANAGEMENT OF BENZOTHIAZOLE POLLUTANTS BY SELECTION AND USE OF MICROORGANISMS ()
• INTENSIFIED PHOTO-AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR BENZOTHIAZOLES REMOVAL FROM WATER COMPARTMENTS ()
Cojocaru Ioan
    :   Romania
    • SOLUTII TEHNICE DE REALIZARE A DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI STRADALE HOLBOCA IASI ()
Covaliov Victor
    :   Moldova
    • ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠÎ×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ È ÃÅÍÅÐÈÐÎÂÀÍÈß ÁÈÎÃÀÇÀ ()
• Ôóíêöèîíàëüíûå ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîêðûòèé è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãèè èõ ïîëó÷åíèÿ ìåòîäîì àâòîêàòàëèòè÷åñêîãî âîññò ()
Dudnicenco T. I.
    :   Moldova
    • THE ALGAE USING IN THE WASTEWATER TREATMENT ()
Dumitrescu Lucia
    :   Romania
    • VALORIFICATION OF WOOD WASTE AS PRESERVATION AGENTS ()
Fazakas Edith Bianca
    :   Romania
    • POLYMERS RECYCLING ()
Florescu Daniela
    :   Romania
    • THE CERAMIC PRODUCTS IN PRESSURE MEASUREMENT ()
Florescu Iulian
    :   Romania
    • THE CERAMIC PRODUCTS IN PRESSURE MEASUREMENT ()
Furda Lyubov
    :   Russia
    • CATALYTIC CONVERSION OF POLYETHYLENE INTO GASOLINE-RANGE FUELS ()
Ghimbasan Ion
    :   Romania
    • ECOLOGICAL PASTES FOR ELECTROTEHNICAL AND ELECTRICAL APPLICATION ()
Hashem A.
    :   Egypt
    • ENHANCEMENT OF CO(II) AND NI(II) ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON PEANUT HULLS THROUGH ESTERIFICATION USING CITRIC ACID ()
Iorga Eugen
    :   Moldova
    • OPTIMIZATION OF THE PROCESS TO OBTAIN SEEDS FROM DRIED GRAPE ()
• STUDIES IN ORDER TO EXAMINE NATURAL FOODSTUFFS. OILS AND FATS ()
Juc Liliana
    :   Moldova
    • STUDY AND ANALYSIS OF A LANDFILL IN REPUBLIC OF MOLDOVA ()
Kadyrova Zulayho
    :   Uzbekistan
    • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES ()
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ()
Kozyreva Yulia
    :   Russia
    • ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÀß ÄÅÑÒÐÓÊÖÈß ÏÀÂ ÊÀÊ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÈÕ ÁÈÎÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ ()
Kubritskaia Tatiana
    :   Moldova
    • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÔËÎÒÀÒÎÐÀ ÄËß ÎÑÂÅÒËÅÍÈß ßÁËÎ×ÍÎÃÎ ÑÎÊÀ ()
Kuryazov Zokir
    :   Uzbekistan
    • USING OF THE SILTS OF WASTES OF THE WATER RESERWOARS IN THE PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS ()
Lebedeva Olga
    :   Russia
    • OXIDATIVE DEGRADATION OF DINITROPHENOLS OF DIFFERENT STRUCTURE ()
Lempert David
    :   Russia
    • ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ()
• ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÁÅÇÄÛÌÍÛÕ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÕ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ñ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÑÃÎÐÀÍÈß ÄËß ÀÂÒÎÌ ()
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ()
• ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ. ()
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ()
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ()
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ()
Lupascu Tudor
    :   Moldova
    • REMOVAL OF HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND NITRITE IONS FROM WATER SOLUTIONS USING MODIFIED ACTIVE CARBONS ()
• DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS WASTES ()
• NEW BIOLOGIC ACTIVE SUBSTANCES DERIVED FROM OENOTANNINS FOR MEDICINE AND AGRICULTURE ()
• REMOVAL OF HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND NITRITE IONS FROM WATER SOLUTIONS USING MODIFIED ACTIVE CARBONS ()
Lysuho Natalya
    :   Belarusi
    • ÃÈÄÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÒÂÅÐÄÛÕ ÎÒÕÎÄΠÁÅËÀÐÓÑÈ. ()
• ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÂÅÐÄÛÌÈ ÎÒÕÎÄÀÌÈ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÅËÀÐÓÑÜ ()
Macoveanu Matei
    :   Romania
    • ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM AN IRONED METALS PROCESS ()
• COMBATEREA POLUÃRII PROVOCATE DE SCURGEREA ACCIDENTALÃ A PRODUSELOR PETROLIERE UTILIZÂND SORBENÞI ANTIPETROL ()
• KEY ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AND IMPACT CONSIDERATION ISSUES FOR ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY ()
• KEY ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AND IMPACT CONSIDERATION ISSUES FOR ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY ()
Manciulea Ileana
    :   Romania
    • VALORIFICATION OF WOOD WASTE AS PRESERVATION AGENTS ()
Marcu Oxana
    :   Moldova
    • POTENTIALUL PRODUCERII MAI PURE LA INTREPRINDERI DIN INDUSTRIA ALIMENTARA SI VINICOLA DIN MOLDOVA ()
• MELANINA – SUBSTANÞÃ BIOLOGIC ACTIVÃ COMPONENT AL DEºEURILOR VINICOLE ()
Mereuta Aliona
    :   Moldova
    • THE OBTAINING OF CERTAIN REDUCERS FROM THE SECONDARY TARTARIC PRODUCTS ()
• STUDIUL PROCESULUI DE EXTRACTIE A ADRENALINEI DIN GLANDELE SUPRARENALE SI METODELOR DE STABILIZARE A EI ()
Mingulova Farida
    :   Uzbekistan
    • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ØËÀÌΠÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÖÂÅÒÍÛÕ ÃËÀÇÓÐÅÉ ()
Mirzarahimova Nozima
    :   Uzbekistan
    • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ØËÀÌΠÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÖÂÅÒÍÛÕ ÃËÀÇÓÐÅÉ ()
Muxamedbaev Abduvali
    :   Uzbekistan
    • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES ()
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ()
Petrisor Ion
    :   Romania
    • MANAGEMENTUL DESEURILOR IN ECOREGIUNEA OLTENIA ()
• INFLUENTA RADIOACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI ÎN ZONA OLTENIEI ()
• UNELE ASPECTE PRIVIND ARMONIZAREA LEGISLATIEI DE MEDIU DIN ROMANIA CU LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE ()
Robu Brindusa
    :   Romania
    • ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM AN IRONED METALS PROCESS ()
• ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM STEEL PROCESSING ()
Robu Stephan
    :   Moldova
    • FOR THE QUESTION OF FINDING EFFICIENT INFORMATION BEARERS ON THE BASE OF PYRANE OR OXAZINE PHOTOCHROMIC MATERIALS ()
Romanov Leonid
    :   Moldova
    • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ ()
• ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ()
• NATURAL WATER FLUORINE DECONTAMINATION BY ELECTRODIALYSIS METHOD ()
Rudic Valery
    :   Moldova
    • NEW NUTRACEUTICAL PRODUCTS FOR HUMAN NUTRITION ()
• NEW BIOLOGIC ACTIVE SUBSTANCES DERIVED FROM OENOTANNINS FOR MEDICINE AND AGRICULTURE ()
Scorpan Vasile
    :   Moldova
    • THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM MINERAL PRODUCTS PRODUCTION AND USE FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA ()
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM FERROUS METAL PRODUCTION FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA ()
Sebastian Marta
    :   Poland
    • THE IMPACT OF WASTE COMPOSITION ON THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES ()
• THE IMPACT OF WASTE COMPOSITION ON THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES ()
Seifulina S.M.
    :   Kazakhstan
    • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÎÑÍΠÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÕ ÑÒÈÌÓËßÒÎÐΠÐÎÑÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ È ÑÒÐÓÊÒÎÐΠÏÎ× ()
Shepeli Diana
    :   Moldova
    • ÍÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÎÒÕÎÄΠÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÛÐÜß ()
Shoumkova Annie
    :   Bulgaria
    • PHYSICO-CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OFL FLY ASH FROM “VARNA” POWER PLANT, BULGARIA ()
• PHYSICO-CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF COAL FLY ASH FROM “VARNA” POWER PLANT, BULGARIA ()
Simonov Yurii
    :   Moldova
    • ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÈ È ÊÐÀÓÍ-ÝÔÈÐÛ – ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÕÅÌÎÑÎÐÁÅÍÒÎÂ ÒÅÒÐÀÔÒÎÐÈÄÀ ÊÐÅÌÍÈß ()
Sokefun Olusola
    :   Nigeria
    • UNSUSTAINABLE SOLID WASTE DISPOSAL METHODS : IMPACT ON UNDERGROUND WATER ()
Sorokina Valentina
    :   Moldova
    • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÔËÎÒÀÒÎÐÀ ÄËß ÎÑÂÅÒËÅÍÈß ßÁËÎ×ÍÎÃÎ ÑÎÊÀ ()
Stanciu Constantin
    :   Romania
    • UTILIZATION OF DIFFERENT RETENTION SYSTEMS IN ORDER TO DIMINISH THE SUSPENDED SOLIDS CONTENT IN THE WASTE WATERS FROM PAPER MANUFACTURING ()
• BIOTECHNOLOGICAL METHOD FOR THE WASTE WATER FROM THE PULP AND PAPER INDUSTRY TREATMENT ()
• THE ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS ON PACKAGING PAPER MANUFACTURING ()
• PROCEDEU BIOTEHNOLOGIC PENTRU EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN INDUSTRIA CELULOZEI ªI HIRTIE ()
• EXIGENÞELE LEGATE DE MEDIU LA CONCEPEREA ªI FABRICAREA AMBALAJELOR CELULOZICE ()
• UTILIZAREA DIVERSELOR SISTEME DE RETENÞIE PENTRU REDUCEREA CONÞINUTULUI DE SUSPENSII DIN APELE REZIDUALE DE LA FABRICAREA HÂRTIEI ()
Sukhorebra Svitlana
    :   Ukraine
    • MAIN OUTCOMES OF DEVELOPING A PCBS INVENTORY IN UKRAINE ()
Sunushov Asankadyr
    :   Kyrgyzstan
    • FOOD PRODUCTS AND FOOD SUFF QUALITY AND SAFETY CONTROL IN KYRGYZ REPUBLIC. ()
Taranu Marius
    :   Moldova
    • THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM MINERAL PRODUCTS PRODUCTION AND USE FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA ()
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM FERROUS METAL PRODUCTION FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA ()
Tugui Tatiana
    :   Moldova
    • MANAGEMENTUL DEºEURILOR MENAJERE SOLIDE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ()
• LANDFILL GAS EMISSIONS MEASUREMENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA ()
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM MINERAL PRODUCTS PRODUCTION AND USE FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA ()
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM FERROUS METAL PRODUCTION FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA ()
• ELEMENTE STRATEGICE ÎN PLANIFICAREA MANAGEMENTULUI DEªEURILOR, CONFORM DIRECTIVELOR UE ()
• LANDFILL GAS EMISSIONS MEASUREMENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA ()
Uysal Fusun
    :   Turkyye
    • TWO SME’S FROM TEXTILE INDUSTRY AND EXPERIENCES ()
Vladuta Cristina
    :   Romania
    • INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF PET – PELLETS RUBBER COMPOSITES ()
Zaharia Carmen
    :   Romania
    • ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT GENERATED BY WASTE DEPOSITION INTO A ROMANIAN URBAN LANDFILL ()
• ASPECTS CONCERNING THE SOIL DEGRADATION BY ACIDIFICATION ()
Zanoaga Madalina
    :   Romania
    • REDOX MEDIATED SECONDARY EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. 1. CASE STUDY RELATED TO PRESERVATIVES ()
• SYNTHESIS OF NEW BLOCK COPOLYMERS BASED ON A DIENIC RUBBER AND ALIPHATIC COPOLYAMIDIC WASTE ()
• REDOX ASPECTS CONCERNING THE PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING ()
• COPOLYAMIDE / POLYPROPYLENE BLENDS. I. PROCESSING AND THERMAL BEHAVIOUR (DSC) ()
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES ()
• POLYMERIC WASTE RECYCLING BY BLENDING. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NOVEL SPE/PA BLENDS ()
• COPOLYAMIDE / POLYPROPYLENE BLENDS. I. PROCESSING AND THERMAL BEHAVIOUR (DSC) ()
• SECONDARY REDOX MEDIATED EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. ()
• REDOX ASPECTS REGARDING PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING ()
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES ()

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association