emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Abidov Shuhrat (Abidov Shuhrat)

:
: Academy of sciences republic General and inorganic chemistry
: 77a kh Abdullaev
: 700170
: Tashkent
:
: Uzbekistan
: (99871) 162-56-60
: (99871) 162-79-90
Email: email
Web:

:
1)     : D
:   THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES ()
: Abidov Sh.A., Adilov D.K., Kadyrova Z.R., Muxamedbaev A.A.
2)     : D
:   ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ()
: Àäûëîâ Ä.Ê., Àáèäîâ Ø.Ø., Êàäûðîâà Ç.Ð., Ìóõàìåäáàåâ À.À.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association