Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Managementul ecologic si producerea mai pura

Numarul participantilor inregistrati la Subiectul D - 65

Abidov Shuhrat
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES (abstract)
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ (abstract)
Adeniyi Adeshola Brown
    Tara:   Nigeria
    Publicatii:  • IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRINCIPLES (abstract)
Adilov Djalol
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES (abstract)
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ (abstract)
Alimjanova Jonon Ismatovna
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÉ ÔÀÐÔÎÐ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÉÍÀÊÑÀÉÑÊÈÕ ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÕ ÊÀÌÍÅÉ È ÃËÈÍÎÇÅÌÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÎÒÕÎÄÀ (abstract)
Bahadir Muefit
    Tara:   Germany
    Publicatii:  • POLYCHLORINATED TERPHENYLS (PCT) - SYNTHESIS, ANALYSIS AND BEHAVIOR UNDER THERMAL STRESS (articol)
Banica Dobre
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • EXCAVATOR PLUTITOR MULTIFUNCTIONAL (PELICAN B580) PENTRU OPERATIUNI DE ECOLOGIZARE ACVATICA (abstract)
• SISTEM DE UTILAJE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR METALICE (abstract)
Baranov Simion
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • DISSOLUTION OF THE SOLID WASTES FROM TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF GAAS EPITAXIAL MANUFACTURE (articol)
Barbarasa Ion
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • IMPACT OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) ON THE HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (abstract)
Belyi Oleg
    Tara:   Belarusi
    Publicatii:  • ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÕ ÏÅÑÒÈÖÈÄΠÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÑÒÎÉÊÈÌ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÇÀÃÐßÇÍÈÒÅËßÌ (abstract)
Bobeica Valentin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • SAPONINE STEROIDICE BIOACTIVE DIN DEºEURI AGROINDUSTRIALE ALE PLANTELOR LEGUMINOASE (abstract)
• AVANTAJE ECOLOGO-ECONOMICE ALE IMPLEMENTÃRII PRINCIPIILOR PRODUCERII MAI PURE LA ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DIN MOLDOVA (abstract)
• REZIDUURILE SI DESEURILE AGROINDUSTRIALE ALE TOMATELOR CA SURSE DE SUBSTANÞE BIOLOGIC ACTIVE CU SEMNIFICATIE ECOLOGICA. (abstract)
• PRINCIPIILE STRATEGIEI "CLEANER PRODUCTION" - PROCEDEE INTEGRATIVE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVENIRII POLUARII (abstract)
• STRATEGIILE PREVENTIVE DE MEDIU IN MANAGEMENTUL INTERNATIONAL SI NATIONAL AL SECURITATII CHIMICE (abstract)
Bolotin Oleg
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÓÒÈËÈÇÀÖÈÿ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ (abstract)
• ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ (abstract)
Bucur Ilie
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • OPTIMIZATION OF BIODIESEL PRODUCTION IN SMALL ECOLOGICAL FARMS (abstract)
• NEUTRALIZAREA ECOLOGICA A SOLVENTULUI COSORB (abstract)
• BIODISELUL – OPORTUNITATEA PRODUCERII IN OLTENIA (abstract)
Bulimaga Constantin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • RECOMMENDATIONS FOR CRITERIONS AND INDEX OF WASTE ESTIMATION, RECYCLING AND NEUTRALIZATION (abstract)
• LANDFILLS OF MUNICIPAL WASTE- A SOURSE OF CONTINUOUS ENVIRONMENTAL POLLUTION (abstract)
• THE LANDFILLS INFLUENCE ON THE ENVIRONMENTAL (abstract)
• INVESTIGTION OF EFFICIENCY WASTE WATER CLEARING AT BIOLOGICAL PURIFICATION STATION (abstract)
• SCIENTIFIC PRACTICAL ASPECTS IN REALISATION OF WASTE MANAGEMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA (abstract)
Chandra Sekhar Matli
    Tara:   India
    Publicatii:  • ADSORPTION TECHNIQUE FOR REMOVAL OF LEAD FROM SYNTHETIC EFFLUENTS (abstract)
Chitanu Gabrielle Charlotte
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • POLYMERS FOR ENVIRONMENT PROTECTION (abstract)
Cincilei Angela
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • MANAGEMENT OF BENZOTHIAZOLE POLLUTANTS BY SELECTION AND USE OF MICROORGANISMS (abstract)
• INTENSIFIED PHOTO-AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR BENZOTHIAZOLES REMOVAL FROM WATER COMPARTMENTS (articol)
Cojocaru Ioan
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • SOLUTII TEHNICE DE REALIZARE A DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI STRADALE HOLBOCA IASI (abstract)
Covaliov Victor
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠÎ×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ È ÃÅÍÅÐÈÐÎÂÀÍÈß ÁÈÎÃÀÇÀ (abstract)
• Ôóíêöèîíàëüíûå ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîêðûòèé è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãèè èõ ïîëó÷åíèÿ ìåòîäîì àâòîêàòàëèòè÷åñêîãî âîññò (abstract)
Dudnicenco T. I.
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE ALGAE USING IN THE WASTEWATER TREATMENT (abstract)
Dumitrescu Lucia
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • VALORIFICATION OF WOOD WASTE AS PRESERVATION AGENTS (articol)
Fazakas Edith Bianca
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • POLYMERS RECYCLING (articol)
Florescu Daniela
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • THE CERAMIC PRODUCTS IN PRESSURE MEASUREMENT (abstract)
Florescu Iulian
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • THE CERAMIC PRODUCTS IN PRESSURE MEASUREMENT (abstract)
Furda Lyubov
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • CATALYTIC CONVERSION OF POLYETHYLENE INTO GASOLINE-RANGE FUELS (abstract)
Ghimbasan Ion
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ECOLOGICAL PASTES FOR ELECTROTEHNICAL AND ELECTRICAL APPLICATION (abstract)
Hashem A.
    Tara:   Egypt
    Publicatii:  • ENHANCEMENT OF CO(II) AND NI(II) ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON PEANUT HULLS THROUGH ESTERIFICATION USING CITRIC ACID (abstract)
Iorga Eugen
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • OPTIMIZATION OF THE PROCESS TO OBTAIN SEEDS FROM DRIED GRAPE (abstract)
• STUDIES IN ORDER TO EXAMINE NATURAL FOODSTUFFS. OILS AND FATS (abstract)
Juc Liliana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • STUDY AND ANALYSIS OF A LANDFILL IN REPUBLIC OF MOLDOVA (abstract)
Kadyrova Zulayho
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES (abstract)
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ (abstract)
Kozyreva Yulia
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÀß ÄÅÑÒÐÓÊÖÈß ÏÀÂ ÊÀÊ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÈÕ ÁÈÎÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ (abstract)
Kubritskaia Tatiana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÔËÎÒÀÒÎÐÀ ÄËß ÎÑÂÅÒËÅÍÈß ßÁËÎ×ÍÎÃÎ ÑÎÊÀ (articol)
Kuryazov Zokir
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • USING OF THE SILTS OF WASTES OF THE WATER RESERWOARS IN THE PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS (abstract)
Lebedeva Olga
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • OXIDATIVE DEGRADATION OF DINITROPHENOLS OF DIFFERENT STRUCTURE (abstract)
Lempert David
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (abstract)
• ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÁÅÇÄÛÌÍÛÕ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÕ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ñ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÑÃÎÐÀÍÈß ÄËß ÀÂÒÎÌ (abstract)
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (abstract)
• ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ. (abstract)
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (abstract)
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (articol)
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (articol)
Lupascu Tudor
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • REMOVAL OF HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND NITRITE IONS FROM WATER SOLUTIONS USING MODIFIED ACTIVE CARBONS (abstract)
• DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS WASTES (abstract)
• NEW BIOLOGIC ACTIVE SUBSTANCES DERIVED FROM OENOTANNINS FOR MEDICINE AND AGRICULTURE (abstract)
• REMOVAL OF HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND NITRITE IONS FROM WATER SOLUTIONS USING MODIFIED ACTIVE CARBONS (articol)
Lysuho Natalya
    Tara:   Belarusi
    Publicatii:  • ÃÈÄÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÒÂÅÐÄÛÕ ÎÒÕÎÄΠÁÅËÀÐÓÑÈ. (articol)
• ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÂÅÐÄÛÌÈ ÎÒÕÎÄÀÌÈ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÅËÀÐÓÑÜ (abstract)
Macoveanu Matei
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM AN IRONED METALS PROCESS (abstract)
• COMBATEREA POLUÃRII PROVOCATE DE SCURGEREA ACCIDENTALÃ A PRODUSELOR PETROLIERE UTILIZÂND SORBENÞI ANTIPETROL (abstract)
• KEY ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AND IMPACT CONSIDERATION ISSUES FOR ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY (abstract)
• KEY ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AND IMPACT CONSIDERATION ISSUES FOR ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY (articol)
Manciulea Ileana
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • VALORIFICATION OF WOOD WASTE AS PRESERVATION AGENTS (articol)
Marcu Oxana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • POTENTIALUL PRODUCERII MAI PURE LA INTREPRINDERI DIN INDUSTRIA ALIMENTARA SI VINICOLA DIN MOLDOVA (abstract)
• MELANINA – SUBSTANÞÃ BIOLOGIC ACTIVÃ COMPONENT AL DEºEURILOR VINICOLE (abstract)
Mereuta Aliona
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE OBTAINING OF CERTAIN REDUCERS FROM THE SECONDARY TARTARIC PRODUCTS (abstract)
• STUDIUL PROCESULUI DE EXTRACTIE A ADRENALINEI DIN GLANDELE SUPRARENALE SI METODELOR DE STABILIZARE A EI (abstract)
Mingulova Farida
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ØËÀÌΠÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÖÂÅÒÍÛÕ ÃËÀÇÓÐÅÉ (abstract)
Mirzarahimova Nozima
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ØËÀÌΠÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÖÂÅÒÍÛÕ ÃËÀÇÓÐÅÉ (abstract)
Muxamedbaev Abduvali
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • THE ACID HEARD MATERIALS ON THE BASES OF INDUSTRIAL WASTES (abstract)
• ÊÈÑËÎÒÎÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ (abstract)
Petrisor Ion
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • MANAGEMENTUL DESEURILOR IN ECOREGIUNEA OLTENIA (abstract)
• INFLUENTA RADIOACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI ÎN ZONA OLTENIEI (abstract)
• UNELE ASPECTE PRIVIND ARMONIZAREA LEGISLATIEI DE MEDIU DIN ROMANIA CU LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (abstract)
Robu Brindusa
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM AN IRONED METALS PROCESS (abstract)
• ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM STEEL PROCESSING (articol)
Robu Stephan
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • FOR THE QUESTION OF FINDING EFFICIENT INFORMATION BEARERS ON THE BASE OF PYRANE OR OXAZINE PHOTOCHROMIC MATERIALS (abstract)
Romanov Leonid
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ (abstract)
• ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ (abstract)
• NATURAL WATER FLUORINE DECONTAMINATION BY ELECTRODIALYSIS METHOD (articol)
Rudic Valery
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • NEW NUTRACEUTICAL PRODUCTS FOR HUMAN NUTRITION (abstract)
• NEW BIOLOGIC ACTIVE SUBSTANCES DERIVED FROM OENOTANNINS FOR MEDICINE AND AGRICULTURE (abstract)
Scorpan Vasile
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM MINERAL PRODUCTS PRODUCTION AND USE FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA (articol)
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM FERROUS METAL PRODUCTION FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA (articol)
Sebastian Marta
    Tara:   Poland
    Publicatii:  • THE IMPACT OF WASTE COMPOSITION ON THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES (abstract)
• THE IMPACT OF WASTE COMPOSITION ON THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES (articol)
Seifulina S.M.
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÎÑÍΠÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÕ ÑÒÈÌÓËßÒÎÐΠÐÎÑÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ È ÑÒÐÓÊÒÎÐΠÏÎ× (abstract)
Shepeli Diana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÍÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÎÒÕÎÄΠÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÛÐÜß (abstract)
Shoumkova Annie
    Tara:   Bulgaria
    Publicatii:  • PHYSICO-CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OFL FLY ASH FROM “VARNA” POWER PLANT, BULGARIA (abstract)
• PHYSICO-CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF COAL FLY ASH FROM “VARNA” POWER PLANT, BULGARIA (articol)
Simonov Yurii
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÈ È ÊÐÀÓÍ-ÝÔÈÐÛ – ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÕÅÌÎÑÎÐÁÅÍÒÎÂ ÒÅÒÐÀÔÒÎÐÈÄÀ ÊÐÅÌÍÈß (abstract)
Sokefun Olusola
    Tara:   Nigeria
    Publicatii:  • UNSUSTAINABLE SOLID WASTE DISPOSAL METHODS : IMPACT ON UNDERGROUND WATER (articol)
Sorokina Valentina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÔËÎÒÀÒÎÐÀ ÄËß ÎÑÂÅÒËÅÍÈß ßÁËÎ×ÍÎÃÎ ÑÎÊÀ (articol)
Stanciu Constantin
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • UTILIZATION OF DIFFERENT RETENTION SYSTEMS IN ORDER TO DIMINISH THE SUSPENDED SOLIDS CONTENT IN THE WASTE WATERS FROM PAPER MANUFACTURING (abstract)
• BIOTECHNOLOGICAL METHOD FOR THE WASTE WATER FROM THE PULP AND PAPER INDUSTRY TREATMENT (abstract)
• THE ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS ON PACKAGING PAPER MANUFACTURING (abstract)
• PROCEDEU BIOTEHNOLOGIC PENTRU EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN INDUSTRIA CELULOZEI ªI HIRTIE (articol)
• EXIGENÞELE LEGATE DE MEDIU LA CONCEPEREA ªI FABRICAREA AMBALAJELOR CELULOZICE (articol)
• UTILIZAREA DIVERSELOR SISTEME DE RETENÞIE PENTRU REDUCEREA CONÞINUTULUI DE SUSPENSII DIN APELE REZIDUALE DE LA FABRICAREA HÂRTIEI (articol)
Sukhorebra Svitlana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • MAIN OUTCOMES OF DEVELOPING A PCBS INVENTORY IN UKRAINE (articol)
Sunushov Asankadyr
    Tara:   Kyrgyzstan
    Publicatii:  • FOOD PRODUCTS AND FOOD SUFF QUALITY AND SAFETY CONTROL IN KYRGYZ REPUBLIC. (abstract)
Taranu Marius
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM MINERAL PRODUCTS PRODUCTION AND USE FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA (articol)
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM FERROUS METAL PRODUCTION FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA (articol)
Tugui Tatiana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • MANAGEMENTUL DEºEURILOR MENAJERE SOLIDE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (abstract)
• LANDFILL GAS EMISSIONS MEASUREMENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (abstract)
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM MINERAL PRODUCTS PRODUCTION AND USE FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA (articol)
• THE ASSESSMENT OF GHG EMISSIONS FROM FERROUS METAL PRODUCTION FOR THE PERIOD OF 1990-2002 IN MOLDOVA (articol)
• ELEMENTE STRATEGICE ÎN PLANIFICAREA MANAGEMENTULUI DEªEURILOR, CONFORM DIRECTIVELOR UE (articol)
• LANDFILL GAS EMISSIONS MEASUREMENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (articol)
Uysal Fusun
    Tara:   Turkyye
    Publicatii:  • TWO SME’S FROM TEXTILE INDUSTRY AND EXPERIENCES (abstract)
Vladuta Cristina
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF PET – PELLETS RUBBER COMPOSITES (abstract)
Zaharia Carmen
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT GENERATED BY WASTE DEPOSITION INTO A ROMANIAN URBAN LANDFILL (abstract)
• ASPECTS CONCERNING THE SOIL DEGRADATION BY ACIDIFICATION (articol)
Zanoaga Madalina
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • REDOX MEDIATED SECONDARY EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. 1. CASE STUDY RELATED TO PRESERVATIVES (abstract)
• SYNTHESIS OF NEW BLOCK COPOLYMERS BASED ON A DIENIC RUBBER AND ALIPHATIC COPOLYAMIDIC WASTE (abstract)
• REDOX ASPECTS CONCERNING THE PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING (abstract)
• COPOLYAMIDE / POLYPROPYLENE BLENDS. I. PROCESSING AND THERMAL BEHAVIOUR (DSC) (abstract)
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES (abstract)
• POLYMERIC WASTE RECYCLING BY BLENDING. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NOVEL SPE/PA BLENDS (abstract)
• COPOLYAMIDE / POLYPROPYLENE BLENDS. I. PROCESSING AND THERMAL BEHAVIOUR (DSC) (articol)
• SECONDARY REDOX MEDIATED EFFECTS OF FOOD ADDITIVES. (articol)
• REDOX ASPECTS REGARDING PRESERVATION OF FOOD PRODUCTS BY FREEZING (articol)
• VITICOL SINGULARITIES – VINICOL PREMISES (articol)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association