Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Politica de mediu si legislatia ecologica

Numarul participantilor inregistrati la Subiectul F - 32

Aladzhev Mikhail
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÍÀÌÅ×ÀÅÌÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ (abstract)
Albu Gheorghe
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • PROTECTIA MEDIULUI SI SOCIETATEA CIVILA IN OLTENIA (abstract)
Astafyeva Olga
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Ñ ÖÅËÜÞ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÅÐÅÕÎÄÀ Ê ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ (abstract)
Ñovaliciuc S.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ ÝÒÀÏÅ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ. (abstract)
Blajin Carolina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • EDUCAÞIA ECOLOGICÃ – O RAMURÃ A ACTIVITÃÞII REC MOLDOVA! (articol)
Brinzan Oana
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ECOLOGICAL FOOTPRINT – THE RESULT OF HUMAN ACTIVITY UPON ENVIRONMENT (abstract)
• ECOLOGICAL FOOTPRINT – THE RESULT OF HUMAN ACTIVITY UPON ENVIRONMENT (articol)
Cavasin Pietro
    Tara:   Italy
    Publicatii:  • L'UOMO RESPONSABILE DELL'AMBIENTE (abstract)
• QUESTO FENOMENO È CAUSATO DA COMBUSTIONI DI AUTO, DI RISCALDAMENTO DI INDUSTRIE. (abstract)
Cazantseva Oliga
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE BASIC APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEMS (abstract)
Cucinscaia A.P.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÿ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ ÁÀÑÑÅÉÍÀ Ð. ÄÍÅÑÒÐ Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÍÏÏ “ÏÎijËÜÑÜʳ ÒÎÂÒÐÈ”. (abstract)
• Ýêñïåäèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä áàññåéíà (abstract)
Deryagina Susanna
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Ñ ÖÅËÜÞ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÅÐÅÕÎÄÀ Ê ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ (abstract)
Dragalina Galina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ASPECTE ALE EDUCAÞIEI ECOLOGICE ÎN ELABORÃRILE METODICE DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL PREUNIVERSITAR (abstract)
Duta Anca
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE SYSTEMS OF HFC AND ALKYLBENZENES USED IN THE REFRIGERATION INDUSTRY (articol)
• HYDROGEN – A CARRIER FOR CLEAN ENERGY (articol)
• THE IMPACT OF THE SOLAR CELLS ON THE ENVIRONMENT (articol)
• TRAINING LINE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV, ROMANIA (articol)
Gladchi Viorica
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE STUDY OF REDOX CONDITIONS IN THE DNIESTER RIVER (abstract)
• THE INFLUENCE OF SOME ORGANIC ACIDS ON THE RADICAL SELF-PURIFICATION PROCESS OF THE AQUATIC MEDIUM (abstract)
• ROLUL ORGANIZAÞIILOR OBºTEºTI ÎN EDUCAÞIA ECOLOGICÃ A POPULAÞIEI (abstract)
Gopko Valentin
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Ñ ÖÅËÜÞ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÅÐÅÕÎÄÀ Ê ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ (abstract)
Jablanovic Vesna
    Tara:   Serbia and Montenegro
    Publicatii:  • A CHAOTIC MODEL OF THE SOCIALLY OPTIMAL ALUMINUM MARKET EQUILIBRIUM (articol)
Lagutov V.V.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ - ÎÑÍÎÂÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÈÐÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ, ÓÆÅ ÒÐÅÁÓÅÒ ÍÎÂÎÃÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (abstract)
Ligia Tuszynska
    Tara:   Poland
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL EDUCATION OF LOCAL COMMUNITIES (abstract)
Manolache Constantin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • DEZVOLTAREA DURABILÃ: INFLUENÞA ASUPRA (articol)
Matousek Jiri
    Tara:   Czech Republic
    Publicatii:  • LEGAL ASPECTS OF PROTECTING ENVIRONMENT AGAINST RELEASES OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (abstract)
Mihailescu Constantin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Educaþia ecologicã ºi prioritãþile protecþiei mediului în Republica Moldova. (abstract)
Modrogan Cristina
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • NEW FERTILIZERS - A SUPPORT OF A SUSTAINABLE AGRICULTURE (articol)
Namolovan Ludmila
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (articol)
Nazarenco Valentina
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß (abstract)
Perniu Dana
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • TRAINING LINE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV, ROMANIA (articol)
Petrisor Ion
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • MANAGEMENTUL DESEURILOR IN ECOREGIUNEA OLTENIA (abstract)
• INFLUENTA RADIOACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI ÎN ZONA OLTENIEI (abstract)
• UNELE ASPECTE PRIVIND ARMONIZAREA LEGISLATIEI DE MEDIU DIN ROMANIA CU LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (abstract)
Protsiv Galina
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈÅ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß: ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÃÎ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ ÐÅ×ÍÎÉ ÑÅÒÈ (articol)
Samurzina Alma
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • WIND ENERGY USAGE FOR DEMINERALIZATION OF NATURAL WATER (abstract)
• ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÈÌÈß: ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀÓÊÈ È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ (articol)
Shalgymbayev Serikbol Tlevlesovich
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÕÈÌÈÊÎ-ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ. (abstract)
• ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY (articol)
Subotin Iurie
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ACUMULAREA METALELOR GRELE IN SOLURI POLUATE ACCIDENTAL (abstract)
• QUANTITATIVE CONTROL OF ASCORBIC ACID IN THE FOODSTUFF SOLD IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (articol)
• SOME LEGISLATIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS IN PRODUCING AND SELLING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (articol)
Subotin Stela
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • SOME LEGISLATIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS IN PRODUCING AND SELLING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (abstract)
Trombitsky Ilya
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • PUBLIC PARTICIPATION IN THE PROTECTION, SUSTAINABLE USE AND RESTORATION OF WATER-RELATED ECOSYSTEMS (articol)
Tundikbaev Aybek Djubanyshovici
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÏÐÀÂÎÂÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ (abstract)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association