Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Chimia ecologica a solurilor

Numarul participantilor inregistrati la Subiectul C - 64

Agzamkhodjaev Anvarkhodja
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÇÀÊÐÅÏÈÒÅËÈ ÇÀÑÎËÅÍÍÛÕ ÏÎ÷ÂÎÃÐÓÍÒΠ ÐÅØÅÍÈÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÝÊÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÀÐÀËÀ (abstract)
• THE MATERIALS FOR WATER SAVING AND STRUCTURE FORMATION OF SOIL (abstract)
Anca Mihaly Cozmuta
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN ACCIDENTAL POLLUTED SOILS (abstract)
Andries Serafim
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • SURSE SI FORME DE DEGRADARE CHIMICA A SOLURILOR SI TEHNOLOGII DE DIMINUARE SI COMBATERE (abstract)
Anisimova Larysa
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • SOIL POLLUTION IN UKRAINE REGION (abstract)
Asghari Pour Mohammad
    Tara:   Iran
    Publicatii:  • THE EFFECTS OF SOIL MANAGEMENT ON SIZE AND DIVERSITY OF SOIL MICROBIAL COMMUNITIES (abstract)
Avdeenco Alexei
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÁÈÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÇÅÌËÅÄÅËÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (articol)
Avdeenko Svetlana
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÎÑÅÂÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÅÌßÍ ÌÎÐÊÎÂÈ Ê ÏÎÑÅÂÓ (articol)
Balanda Oxana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÀËÊÀËÎÈÄΠÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÊÓÂØÈÍÊÎÂÈÕ (abstract)
Bardov Vasilii
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÊÀÐÒÎÔÅËß (abstract)
Boincean Boris
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ECOLOGICAL SOIL MANAGEMENT IN MOLDOVA (abstract)
Cadocinicov Oleg
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION AS AN ALTERNATIVE TECHNIQUE FOR THE CHLORINATED PESTICIDES EXTRACTION FROM CONTAMINATED SOIL. (abstract)
• PECTICIDE MIGRATION IN THE UNSATURATED ZONE (CASE STUDY, MOLDOVA) (abstract)
Ciubotaru Leonid
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • CAMPUL ELECTROMAGNETIC SI ACIDUL ARAHIDONIC-STIMULATORI COMPLEMENTARI DE REZISTENTA, CRESTERE SI DEZVOLTARE A CULTURII CARTOFULUI (abstract)
Cojocaru Ala
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ROLUL HUMUSULUI ÎN STABILIZAREA ECOLOGICÃ A ECOSISTEMELOR (abstract)
Corlateanu Ludmila
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE USING OF NATURAL BIOREGULATORS FOR THE INCREASING OF SEEDS VIABILITY DURING EX SITU CONSERVATION (abstract)
Demchenko Elena
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Ecological aspects of the functioning of soil invertebrates in agrocenoses (articol)
Donica I
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. (abstract)
Donos Alexei
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • AVANTAJELE SI NEAJUNSURILE LA MANAGEMENTUL NUTRIENTILOR AZOTICI (abstract)
Elisovetskaia Dina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÕËÎÏÊÎÂÎÉ ÑÎÂÊÎÉ. (abstract)
• ÈÍÑÅÊÒÈÖÈÄ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY. (articol)
Emnova Ecaterina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • RESISTANCE OF BACTERIAL COMMUNITY IN SOYBEAN RHIZOSPHERIC SOIL POLLUTED BY COPPER (abstract)
Etcu Elena
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE ACTION OF THE BIOLOGICALLY ACTIVE PHYTOSTIM SUBSTANCE OF POD ACTIVITY IN THE PLANTS OF TWO SORTS WINTER WHEATS. (articol)
Fedenya Valentin
    Tara:   Belarusi
    Publicatii:  • ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÏÎß  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÅËÀÐÓÑÜ (abstract)
Gasanov Kagraman
    Tara:   Azerbaidjan
    Publicatii:  • ÍÅÔÒÅÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÀß ÏÎ×ÂÀ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÅ Î×ÈÑÒÊÈ. (abstract)
• ÝÊÑÒÐÀÊÖÈÎÍÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ È ÌÈÊÐÎÁÍÎÅ ÐÀÇËÎÆÅÍÈÅ ÍÅÔÒÅÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÎÉ ÏÎ×ÂÛ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ ÀÁØÅÐÎÍ. (articol)
Gebremichael Gebremariam
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ENTOMOPATHOGENIC DISTRIBUTIONS IN THE SOIL OF MOLDOVA (abstract)
• ÝÍÒÎÌÎÏÀÒÎÃÅÍÍÛÕ ÍÅÌÀÒÎÄ (ÝÏÍ) ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÄÀÂËÅÍÈÅ Ñ./Õ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ. (articol)
• ÂËÈßÍÈÅ ÃÐÈÁΠØÒÀÌÌ ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA ÍÀ ÇÀÐÀÆÅÍÍÎÑÒÜ ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÒÎÌÀÒÀ Ñ ÃÀËËÎÂÛÌÈ ÍÅÌÀÒÎÄÀÌÈ (articol)
• ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÛ ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÎÑÒÜ ÏÎÏÓËßÖÈÈ ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÍÅÌÀÒÎÄÀ (APHELENCHOIDES FRAGARIAE)  ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛ ÇÎÍÛ (articol)
Ghirenko Delibar
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎÒÎÊÑÈÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÃÅÐÁÈÖÈÄΠÃÐÓÏÏÛ ÒÐÈÀÇÈÍÎÂ È ÕËÎÐÀÍÈËÈÄΠ(abstract)
Gonta Maria
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • The study of morpholine nitrosation in the simulated gastric juce (abstract)
• Formation and inhibition of N-nitrosomethylurea in modul gastric juice (abstract)
• FORMATION AND INHIBITION OF N-NITROSOMETHYLUREA IN MODEL GASTRIC JUICES (articol)
Gritscan S
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. (abstract)
Halmagean Lucian
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • BIO-FERTILIZERS – AN IMPORTANT NITROGEN SOURCE FOR SOWING VEGETABLES (abstract)
• THE PROCESS OF BIOLOGICAL FIXATION OF ATMOSPHERIC NITROGEN UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS WITH MACRO AND MICROELEMENTS (abstract)
• THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE ATMOSPHERIC NITROGEN FIXATION PROCESSES FOR VEGETABLES (abstract)
• THE PROCESS OF BIOLOGICAL FIXATION OF ATMOSPHERIC NITROGEN UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS WITH MACRO (articol)
• BIO-FERTILIZERS – AN IMPORTANT NITROGEN SOURCE FOR SOWING VEGETABLES (articol)
• THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE ATMOSPHERIC NITROGEN FIXATION PROCESSES FOR VEGETABLES (articol)
Kobets Nicolae
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ORGANIC FARMING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (abstract)
Leah Tamara
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • DISTRIBUTIA NICHELULUI IN CATENA CU CERNOZIOMURI CARBONATICE (articol)
Lempert David
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (abstract)
• ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÁÅÇÄÛÌÍÛÕ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÕ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ñ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÑÃÎÐÀÍÈß ÄËß ÀÂÒÎÌ (abstract)
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (abstract)
• ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ, ÁÅÄÍÛÕ ÐÓÄ ÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ. (abstract)
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (abstract)
• ÁÅÇÄÛÌÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÃÀÇÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÅ ÑÎÑÒÀÂÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÌÅØÊΠÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (articol)
• ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÒÕÎÄΠÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÒÀËËΠÌÅÒÎÄÎÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß Â ÑÂÅÐÕÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (articol)
Lungu Vasile
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Ecologia seleniului: aspecte conceptuale si metodologice (abstract)
Macaev Fliur
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ECOLOGICAL CHEMISTRY AND STEREOSELECTIVE ORGANIC SYNTHESIS (abstract)
Machina Olga
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • Î ÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÌÅÆÄÓ ÀÃÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ È ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅË×ÌÈ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÎÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÏÎÄ ÕË (abstract)
• ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ ÈÇ ÎÁÅÄÍÅÍÍÛÕ ÔÎÑÔÎÐÈÒΠÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÊÛÇÛËÊÓÌÎÂ È ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ ÏÎ× (abstract)
Mageramov Arif
    Tara:   Azerbaidjan
    Publicatii:  • ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÂ× ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÐÌÀËÛ ÀÏØÅÐÎÍÀ ÒÈÏÀ PEGANUM HARMALA (abstract)
Menisov Valerii
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÂËÈßÍÈÅ ËÈÏÈÄΠÏÈÙÅÂÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÍÀ ÍÅÑÏÅÖÈÔÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌΠ(abstract)
Nadiradze Kakha
    Tara:   Georgia
    Publicatii:  • THE ORGANIC AND NOT ORGANIC FARMING IN GEORGIA (articol)
• ECOLOGICAL CHEMICALS USING FOR ORGANIC AGRICULTURE (abstract)
• IOBC WORKSHOP ON METHODS IN RESEARCH ON INDUCED RESISTANCE - THE HORTICULTURAL PLANT’S RESEARCHES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE OF GEORGIA (abstract)
Nicolau Margareta
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • EVALUAREA MOBILITATII METALELOR GRELE IN SOLURILE SPECIFICE AREALELOR INVECINATE DEPOZITELOR DE STERIL REZULTATE DIN PRELUCRAREA MINEREURILOR NEFEROASE. (abstract)
Orozco Martha
    Tara:   USA
    Publicatii:  • HYDROGEN PEROXIDE AND NITRIC OXIDE PLAY DIFFERENT ROLES IN PLANT DEFENSE RESPONSES (abstract)
Ozkeser Huseyin
    Tara:   Northern Cyprus
    Publicatii:  • EXTENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION OF SOIL AND PLANTS NEAR AN ABANDONED COPPER MINE IN NORTH WESTERN CYPRUS (abstract)
Petrescu Marinela
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • EVALUAREA MOBILITATII METALELOR GRELE IN SOLURILE SPECIFICE AREALELOR INVECINATE DEPOZITELOR DE STERIL REZULTATE DIN PRELUCRAREA MINEREURILOR NEFEROASE (abstract)
Pintea Maria
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. (abstract)
Popa Maria
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • STUDY ON HEAVY METALS CONTAMINATIONS OF THE SOIL FROM AN INDUSTRIALIZED AREA (ZLATNA, ROMANIA) (abstract)
Popescu Irina
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • THE IMPROVING OF SOME HORTICULTURAL CHEMICAL PROPERTIES BY TREATMENT WITH (abstract)
Rapchea M
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HORTICULTURE IN REP. OF MOLDOVA. (abstract)
Rasputnii Mihail
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÏÐÈÅÌÎÂ ÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈß ÎÇÈÌÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ Â ËÅÑÎÑÒÅÏÈ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
• AN ADVANCED TECHNOLOGY FOR WATER TREATMENT (abstract)
Roshka Gheorghe
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÕËÎÏÊÎÂÎÉ ÑÎÂÊÎÉ. (abstract)
• MONITORIZAREA DÃUNÃTORILOR UNOR CULTURI POMICOLE ªI LEGUMICOLE CU AJUTORUL CÃPCANELOR FEROMONALE (abstract)
• THE SYNTHESIS OF THE SEX PHEROMONE OF THE WEBBING CLOTHES MOTH (TINEOLA BISSELLIELLA) (abstract)
Sahakyan Lilit
    Tara:   Armenia
    Publicatii:  • COPPER IN THE SOILS OF YEREVAN (abstract)
Sarpe Nicolae
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ATRAZIN – THE MOST ECOLOGICAL HERBICIDE USED WORLDWIDE AT MAIZE CORPS (abstract)
• HERBICIDES INFLUENCE UPON CERTAIN QUALITATIVE FEATURES OF MUST AND WINE (abstract)
• INFLUENCE OF VARIOUS HERBICIDES UPON THE WHEAT QUALITATIVE FEATURES (abstract)
Scutaru Yurii
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Âëèÿíèå íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ âîññòàíîâèòåëåé íà ôîòîìåòðè÷åñêîå îïðåäåëåíèå íèòðèòîâ ðåàêòèâîì Ãðèññà (abstract)
• Ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âèíîãðàäíûõ âèí (abstract)
• Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è àâòîîêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â ïîäñîëíå÷ííîì ìàñëå (abstract)
• Öåëåñîîáðàçíîñòü êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ íåêîòîðûõ ïîëèôåíîëüíûõ ñîåäèíåíèé âèíà (abstract)
Shernazarova Laziza
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ ÈÇ ÎÁÅÄÍÅÍÍÛÕ ÔÎÑÔÎÐÈÒΠÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÊÛÇÛËÊÓÌÎÂ È ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ ÏÎ× (abstract)
Slobodeaniuk Marina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (abstract)
• EVALUAREA ÎNCÃRCÃTURII CHIMICE ºI RECOLTEI CULTURILOR AGRICOLE PENTRU RAIOANELE DIN STÎNGA NISTRULUI. (abstract)
• ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (articol)
Subotin Iurie
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ACUMULAREA METALELOR GRELE IN SOLURI POLUATE ACCIDENTAL (abstract)
• QUANTITATIVE CONTROL OF ASCORBIC ACID IN THE FOODSTUFF SOLD IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (articol)
• SOME LEGISLATIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS IN PRODUCING AND SELLING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (articol)
Suska-Malawska Malgorzata
    Tara:   Poland
    Publicatii:  • POLYAROMATIC HYDROCARBONS CONCENTRATION IN PEAT FROM DIFFERENT PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH - WESTERN POLAND. (abstract)
• POLYAROMATIC HYDROCARBONS CONCENTRATION IN PEAT FROM PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN POLAND (articol)
Susu Gheorghe
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE ECOLOGICAL HERBICIDES IN DURABLE AGRICULTURE (abstract)
• THE ECOCLIMATIC RISKS AND THE PROBLEMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENIUM. (abstract)
• ERBICIDELE ECOLOGICE ÎN AGRICULTURA DURABILA (articol)
• RISCURILE ECOCLIMATERICE ºI PROBLEMELE DEZVOLTÃRII AGRICULTURII LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI. (articol)
Sysoeva Anastasia
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ROLE OF POTASSIUM IN RADIOCAESIUM AVAILABILITY FROM SOIL TO PLANT (abstract)
Toma Simion
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • RESISTANCE OF BACTERIAL COMMUNITY IN SOYBEAN RHIZOSPHERIC SOIL POLLUTED BY COPPER (abstract)
Ungureanu Valentin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • POSIBILITATILE DEZVOLTARII AGRICULTURII ECOLOGICE IN MOLDOVA (abstract)
VanGundy Seymour
    Tara:   USA
    Publicatii:  • THE DEVELOPMENT OF MOLECULAR BIOLOGY IN MOLDOVA TO ADDRESS AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES. (abstract)
• NEMATODE VECTORS OF NEPO VIRUSES IN FRUIT TREE, BERRY CROPS AND GRAPEVINES IN MOLDOVA (abstract)
Viman Vasile
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ACUMULAREA METALELOR GRELE IN SOLURI POLUATE ACCIDENTAL (abstract)
Volosciuc Leonid
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • The role and Place of Biological Preparationson Ecological Agriculture (abstract)
Wilkomirski Boguslaw
    Tara:   Poland
    Publicatii:  • GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN POLAND. (abstract)
• GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF PEATLANDS LOCATED IN SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN POLAND (articol)
Yazlovetskii Igor
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÀÊÀÐÈÔÀÓÍÛ ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ È ÅÅ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌ – ÏÓÒÜ Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÀÃÐÎÖÅÍÎÇÀ (abstract)
• ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÀÊÀÐÈÔÀÓÍÛ ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ È ÅÅ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌ – ÏÓÒÜ Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÀÃÐÎÖÅÍÎÇÀ (articol)
• ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÎÑÒÜÞ ÏÎÏÓËßÖÈÉ ßÁËÎÍÍÎÉ ÏËÎÄÎÆÎÐÊÈ : ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ (articol)
Zulifigarov Aldar
    Tara:   Azerbaidjan
    Publicatii:  • ÐÀÄÈÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ  ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈßÕ ÊÞÐÄÀÕÀÍÛ ÀÏØÅÐÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ (abstract)
Zvarych Galyna
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • INVESTIGATION OF NEONICOTINOID INSECTICIDES’BEHAVIOUR IN DIFFERENT SOIL TYPES OF UKRAINE (abstract)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association