Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Àâäååíêî Àëåêñåé (Avdeenco Alexei)

Informatie de contact:
Organizatia: Äîíñêîé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò
Adresa: óë. Ìèðà 17, êâ. 2
Codul Postal: 346493
Orasul: Ïåðñèàíîâñêèé
Regiunea: Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: 8-903-4319676
Fax: 8-86360-35434
Email: email
Web: http://www.awdeenko.h11.ru/

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÁÈÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÇÅÌËÅÄÅËÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (articol)
Autori: Àâäååíêî Àëåêñåé Ïåòðîâè÷

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association