Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Chimia ecologica a aerului

Numarul participantilor inregistrati la Subiectul B - 33

Aculinin Alexandr
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • SMOKE AEROSOLS OVER MOLDOVA FROM THE FIRES OCCURRED (abstract)
• MONITORING OF AEROSOL OPTICAL PROPERTIES, TOTAL COLUMN OZONE (abstract)
• MONITORING OF AEROSOL OPTICAL PROPERTIES, TOTAL COLUMN OZONE CONTENT, AND SOLAR UV-B ERYTHEMAL IRRADIANCE OVER THE KISHINEV (articol)
• SMOKE AEROSOLS OVER MOLDOVA FROM THE FIRES OCCURRED IN THE WESTERN RUSSIA, BELARUS AND UKRAINE DURING THE AUGUST – SEPTEMBER, 2002 (articol)
Asatryan Ruben
    Tara:   Armenia
    Publicatii:  • ÊÎÍÒÐÎËÜ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÃÀÇÀÂÛÕ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÉ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ (abstract)
Bahnarel Ion
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • SOME ASPECTS OF THE RADIOECOLOGIC MONITORING IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA (abstract)
Bazylevska Mariya
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • PARTITIONING OF VOLATILE ORGANIC POLLUTANTS BETWEEN AIR AND ENVIRONMENTAL INTERFACES (abstract)
Belan Boris
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÑÒÀÂÀ ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÑÈÁÈÐÈ Â ÕÎËÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. (abstract)
• ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ÃÀÇ – ×ÀÑÒÈÖÀ»  ØËÅÉÔÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÂÛÁÐÎÑΠ ÏÎËßÐÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ Â ÇÈÌÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ. (abstract)
• ÑÎÑÒÀ ØËÅÉÔΠÂÛÁÐÎÑΠÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÛÕ ÏÎËÅÉ ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÀÌÈ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÑÀÌÎËÅÒÍÎÃÎ ÇÎÍÄÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÐÈÇÅÌÍ (abstract)
• ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ ÎÇÎÍÀ È ÀÝÐÎÇÎËß Â ÒÎÌÑÊÅ È ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÈÕ ÏÐÈ×ÈÍÛ (articol)
• ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÐÈÌÅÑÅÉ Â ØËÅÉÔÀÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ (articol)
Boggs James
    Tara:   USA
    Publicatii:  • THERMODYNAMICS OF RADICALS INVOLVED IN ATMOSPHERIC CHEMISTRY (abstract)
• Thermodynamics of Radicals Involved in Atmospheric Chemistry (articol)
Bogillo Vladimir
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • SOURCES, PARTITIONING AND TRANSPORT OF HALOGENATED ORGANICS IN ANTARCTIC ENVIRONMENT (abstract)
Brega Vladimir
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ACIDIFYING EMISSIONS AND DEPOSITIONS IN THE NORD ZONE OF RM (abstract)
• UNCERTAINTY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL IN NATIONAL GHG INVENTORY (abstract)
• SATE ASSESSMENT OF SOME REPRESENTATIVE ECOSYSTEMS (abstract)
Covaliova Olga
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE NEW SOLUTIONS ON CATALYTICAL COMBUSTION OF HYDROCARBON FUEL AND AIR EMISSIONS TREATMENT (abstract)
• FUNCTIONAL PROPERTIES AND ECOLOGICAL SAFETY OF BORON-CONTAINING COATINGS OBTAINED BY AUTOCATALYTIC REDUCTION (abstract)
• ADVANCE IN GALVANO-CHEMICAL TECHNOLOGY FOR WASTE WATER TREATMENT (abstract)
• SELECTIVE ELECTROCHEMICAL METHODS FOR METALS AND ELECTROLYTES REGENERATION (abstract)
• INTENSIFIED PHOTO-AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR BENZOTHIAZOLES REMOVAL FROM WATER COMPARTMENTS (articol)
Craciun Alexandru
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • DETERMINAREA INFLUENÞEI CATALIZATORULUI OMOGEN ASUPRA REDUCERII CONÞINUTULUI DE EMISII POLUANTE ÎN ATMOSFERÃ ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNÃ (abstract)
Dmitriev Serghei
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • CHALCOGENIDE GLASS SEMICONDUCTORS FOR GAS SENSING APPICATIONS (abstract)
Flowers Bradley
    Tara:   USA
    Publicatii:  • PHOTOLYSIS QUANTUM YIELDS FOR PEROXYACETYL NITRATE (abstract)
Gilca Gavril
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • MONITORING OF AIR QUALITY AND RELATED RESPIRATORY AND CARDIOVASCULARY DISEASES IN MOLDOVA (abstract)
Hartmut Herrmann
    Tara:   Germany
    Publicatii:  • AN INTEGRATED EFFORT FOR A BETTER UNDERSTANDING OF ATMOSPHERIC MULTIPHASE CHEMISTRY: LABORATORY, MODELING AND FIELD STUDIES (abstract)
Iurlov Valerii
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÏÓÒÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒΠÄËß ÓËÀÂËÈÂÀÍÈß ÏÛËÈ (abstract)
Karoli Igori
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÌÅÆÃÎÄÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÎÇÎÍÀ  1973-2004 ÃÃ. ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍ ÑÍà ÏÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÌ ÍÀÇÅÌÍÎÉ ÑÅÒÈ ÑÒÀÍÖÈÉ. (abstract)
• ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ËÅÒ Â ÑÈÁÈÐÈ È ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ (articol)
Khaydarov R. A.
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • EXPRESS METHOD AND RADON GAS MEASUREMENT DETECTOR (abstract)
• REDUCING RADON LEVELS IN BUILDINGS (abstract)
Kiselev Andrey
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ËÅÒ Â ÑÈÁÈÐÈ È ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ. (abstract)
• ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ËÅÒ Â ÑÈÁÈÐÈ È ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ (articol)
Ledenev Igor
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • CATALYTIC DECOMPOSITION OF NITROUS OXIDE (N2O) OVER IRON CONTAINING ZEOLITES AND RELATED MATERIALS (abstract)
Misakyan Martin
    Tara:   Armenia
    Publicatii:  • ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ “ÝÊÎËÎÃÈß-ÌÈÊÐÎÊËÈÌÀÒ” (abstract)
Mulla Edlira
    Tara:   Albania
    Publicatii:  • IMPROVING URBAN AIR QUALITY BY LOWERING THE SULFUR CONTENT IN FUELS USED IN VEHICLES (articol)
• IMPROVING URBAN AIR QUALITY BY LOWERING THE SULFUR CONTENT IN FUELS USED IN VEHICLES (abstract)
Muller Konrad
    Tara:   Germany
    Publicatii:  • AN INTEGRATED EFFORT FOR A BETTER UNDERSTANDING OF ATMOSPHERIC MULTIPHASE CHEMISTRY: LABORATORY, MODELING AND FIELD STUDIES (abstract)
Murashko Svetlana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • CONDITIONS OF ANALYSIS OF AIR ENVIRONMENT POLLUTION BY PESTICIDES (abstract)
Mykhaylov Vladymyr
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • AIR QUALITY CONTROL DURING APPLICATION OF PYRETHROID DISINSECTANTS (abstract)
Overcenco Ala
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • MONITORING OF AIR QUALITY AND RELATED RESPIRATORY AND CARDIOVASCULARY DISEASES IN MOLDOVA (abstract)
Purmali Anatolii
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • CHEMICAL REACTIONS IN THE ATMOSPHERIC WATER (abstract)
Raducanu Alice
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE ATTENUATION OF THE (abstract)
Rahmanova Oksana
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • COMPUTER STUDY OF ATMOSPHERIC MOISTURE INTERACTION WITH GREENHOUSE GASES (abstract)
Rakitskaya Tatyana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ECOLOGICAL CATALYSIS: THEORY AND PRACTICE (abstract)
• CATALYSTS FOR LOW-TEMPERATURE CARBON MONOXIDE OXIDATION FOR RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES (abstract)
• PERSPECTIVE REAGENT METHODS FOR AIR PURIFYING TO REMOVE OZONE MICROCONCENTRATIONS (abstract)
• CATALYSTS FOR LOW-TEMPERATURE CARBON MONOXIDE OXIDATION FOR RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES (articol)
Shkaraputa Leonid
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÒÎÄΠÊÎÍÒÐÎËß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÑÓËÜÔÎÊÀÐÁÀÒÈÎÍÀ-Ê Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ (abstract)
Smirnova Tatiana
    Tara:   Uzbekistan
    Publicatii:  • ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÖÅÍÊÈ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÎÑÀÄÊÎÂ È ÈÕ ÂËÈÍÈÅ ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ È ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÀÒÌÎÑ (abstract)
Voloh Alexandr Alexeevici
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÎÑÒÀÂÀ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ ÊÀËÌÛÊÈÈ (abstract)
Zapevalov Mihail
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • MONITORING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS POLLUTION OF AMBIENT AIR (abstract)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association