Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Scutaru Iurii (Scutaru Yurii)

Informatie de contact:
Organizatia: Universitatea Tehnica a Moldovei
Adresa:
Codul Postal: MD 2012
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: 44 61 86
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   Âëèÿíèå íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ âîññòàíîâèòåëåé íà ôîòîìåòðè÷åñêîå îïðåäåëåíèå íèòðèòîâ ðåàêòèâîì Ãðèññà (abstract)
Autori: Þ. Ñêóòàðó, Ñ. Áàëàáàí
2)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   Ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âèíîãðàäíûõ âèí (abstract)
Autori: Þ.Ñêóòàðó, Â.Áûøêó
3)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è àâòîîêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â ïîäñîëíå÷ííîì ìàñëå (abstract)
Autori: Þ.Ñêóòàðó
4)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   Öåëåñîîáðàçíîñòü êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ íåêîòîðûõ ïîëèôåíîëüíûõ ñîåäèíåíèé âèíà (abstract)
Autori: Þ.Ñêóòàðó, Ã.Ãàðàáàäæèó

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association