emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Øêàðàïóòà Ëåîíèä (Shkaraputa Leonid)

:
: Èíñòèòóò áèîîðãàíè÷åñêîé õèìèè è íåôòåõèìèè ÍÀÍ Óêðàèíû
: Õàðüêîâñêîå øîññå, 50
: 02160
: Êèåâ
:
: Óêðàèíà
: (+380-44) 559-66-47
: (+380-44) 559-98-00
Email: email
Web:

:
1)     : B
:   ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÒÎÄΠÊÎÍÒÐÎËß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÑÓËÜÔÎÊÀÐÁÀÒÈÎÍÀ-Ê Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ ()
: Ë.Í. Øêàðàïóòà, Ë.Ì. Ñàñèíîâè÷, Î.Â. Àëèìîâà, Ñ.È. Êîòåíêî, Ë.À. Òèùåíêî, Ë.Ë. Ìèòðîõèíà, Â.Â. Äàíèëåíêî, È.Ï. Ìîðîçîâà

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association