Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Goncharuk Vladislav (Goncharuk Vladislav)

Informatie de contact:
Organizatia: A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of National
Adresa:
Codul Postal: 03680
Orasul: Kiev
Regiunea:
Tara: Ukraine
Telefon: +38 044 424 01 96
Fax: +38 044 423 82 24
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÑÒÐÓÊÖÈß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒ  ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÀÕ (abstract)
Autori: C.Þ. Áàøòàí, Â. Â. Ãîí÷àðóê, Ð. Ä. ×åáîòàðåâà, Â.À. Áàãðèé
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   WATER PROBLEMS: THE STATE AND THE FUTURE OF THE WATER CHEMISTRY AND WATER SUPPLY (abstract)
Autori: Goncharuk Vladislav
3)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   DISINFECTION OF THE SWIMMING POOL WITH SEAWATER BY ELECTROCHEMICAL METHOD (abstract)
Autori: S. Bashtan, V. Goncharuk, R.Chebotareva and V.Bagrii
4)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÕÈÌÈß ÂÎÄÛ, ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß: ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß (articol)
Autori: Ãîí÷àðóê Âëàäèñëàâ

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association