Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Electrochimia si ecologia

Numarul participantilor inregistrati la Subiectul G - 33

Bobanova Janna
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÎÑÀÆÄÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÎÁÀÂÎÊ (abstract)
Chebotareva Raisa
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • DISINFECTION OF THE SWIMMING POOL WITH SEAWATER BY ELECTROCHEMICAL METHOD (abstract)
Cosov Vilighelim
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Î ÌÅÕÀÍÈÇÌÅ ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ÷ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÆÅËÅÇÀ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ Â ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÅ (abstract)
Covalenco Vadim
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÙÅËÅÂÎÉ ÄÈÀÔÐÀÃÌÅÍÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÊÎÀÃÓËÿÒÎÐ Ñ ÍÅÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÌ ÀÍÎÄÎÌ – ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËÿ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÏÐÎÌÛÂÍÛÕ È ÑÒÎ÷ÍÛÕ ÂÎÄ (abstract)
Covaliov Victor
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠÎ×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ È ÃÅÍÅÐÈÐÎÂÀÍÈß ÁÈÎÃÀÇÀ (abstract)
• Ôóíêöèîíàëüíûå ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîêðûòèé è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãèè èõ ïîëó÷åíèÿ ìåòîäîì àâòîêàòàëèòè÷åñêîãî âîññò (abstract)
Covaliova Olga
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE NEW SOLUTIONS ON CATALYTICAL COMBUSTION OF HYDROCARBON FUEL AND AIR EMISSIONS TREATMENT (abstract)
• FUNCTIONAL PROPERTIES AND ECOLOGICAL SAFETY OF BORON-CONTAINING COATINGS OBTAINED BY AUTOCATALYTIC REDUCTION (abstract)
• ADVANCE IN GALVANO-CHEMICAL TECHNOLOGY FOR WASTE WATER TREATMENT (abstract)
• SELECTIVE ELECTROCHEMICAL METHODS FOR METALS AND ELECTROLYTES REGENERATION (abstract)
• INTENSIFIED PHOTO-AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR BENZOTHIAZOLES REMOVAL FROM WATER COMPARTMENTS (articol)
Diana Curchi
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ELECTROKINETIC’S ASPECTS OF PHASES INTERACTIONS IN O/W FOOD EMULSIONS (abstract)
• LIPIDE FORTIFICATION – A WAY OF DECREASING THE RISK OF IODINE DEFICIENCY DISEASES (abstract)
Dicusar Alexandr
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ECOLOGICAL ASPECTS OF THE THROWING POWER INCREASING (abstract)
• ÀÍÎÄÍÎÅ ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÈÅ ÆÅËÅÇÀ È ÊÈÍÅÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ ÎÒ ÈÎÍΠÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠ(abstract)
Filinovskii V.Y.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÔÅÐÐÈÒÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ Î×ÈÑÒÊÈ ÃÀËÜÂÀÍÎÑÒÎÊΠ(abstract)
Frolov Alexandr
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÔËÎÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÈÇÂËÅ÷ÅÍÈÿ ÝÊÑÒÐÀÃÅÍÒΠÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒΠ(abstract)
Ghetmanciuk Yu.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎËÈÃÎÌÅÐÍÛÅ Ò¨ÐÄÛÅ ÅËÅÊÒÐÎËÈÒÛ ÄËß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÕ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊΠÒÎÊÀ (abstract)
Goncharuk Vladislav
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÑÒÐÓÊÖÈß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒ  ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÀÕ (abstract)
• WATER PROBLEMS: THE STATE AND THE FUTURE OF THE WATER CHEMISTRY AND WATER SUPPLY (abstract)
• DISINFECTION OF THE SWIMMING POOL WITH SEAWATER BY ELECTROCHEMICAL METHOD (abstract)
• ÕÈÌÈß ÂÎÄÛ, ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß: ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß (articol)
Ihos Monica
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ELECTROCHEMICAL DEGRADATION OF AZO DYES FROM WASTEWATERS. 1. COLOUR REMOVAL FROM A REACTIVE DYE AQUEOUS SOLUTION (abstract)
• ELECTROCHEMICAL DEGRADATION OF AZO DYES FROM WASTEWATER. 1. COLOUR REMOVAL FROM A REACTIVE DYE AQUEOUS SOLUTION (articol)
Jitaru Maria
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ELECTROCHEMICAL TECHNICS FOR A CLEANER ENVIRONMENT (articol)
Kazdobin Konstantin
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • 3D ELEWCTRODE SYSTEMS FOR WASTE PURIFICATION (abstract)
Kosova T.
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Î ÌÅÕÀÍÈÇÌÅ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß ÑÒÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ÏÎÄ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ (abstract)
Kublanovsky Valery
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • USE OF LOW-TEMPERATURE GLOW-DISCHARGE ELECTROLYSIS FOR WATER PURIFICATION (abstract)
Kuznethova Elena
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈß ÝËÅÊÒÐÎÔËÎÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈ× ÒÐÓÄÍÎÐÀÑÒÂÎÐÈ-ÌÛÕ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ ÍÈÊÅËß (abstract)
Manea Florica
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ELECTROCHEMICAL SENSING OF SODIUM TARTRATE USING A COPPER/COPPER OXIDE ELECTRODE (abstract)
Matiushenskii A.
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÉ Â ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÅ ÏÐÈ ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÅ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ (abstract)
Matveevici Vera
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • WASTEWATER DECOLORIZATION BY CHEMICAL AND ELECTROCOAGULATION (abstract)
• THE STUDY OF THE PROCESS OF DECREASING OF NITRATES CONTENT IN SIMULATED SOLUTIONS DURING ELECTROCHEMICAL TREATMENT (abstract)
Mihailiuc Alexei
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÀËÎÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÕ ÀÍÎÄΠÄËß ÊÀÒÎÄÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ – ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÅÄÎÕÐÀ¬ÍÅÍÈß ÏÎ× ÎÒ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß (abstract)
• ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÀËÎÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÕ ÀÍÎÄÎÂ ÄËÿ ÊÀÒÎÄÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ – (articol)
Muldagalieva I
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ (abstract)
Palamarciuk Yu.
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÇÀÙÈÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÿ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß Â ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÅ (abstract)
Petrenco Vladimir
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÊÎÀÃÓËÿÖÈÎÍÍÀÿ Î÷ÈÑÒÊÀ ÂÎÄÛ ÏÎÑËÅ ÝËÅÊÒÐÎÝÐÎÇÈÎÍÍÎÉ ÐÅÇÊÈ ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËΠ(abstract)
Revenco Mihai
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • REACTIV PENTRU ACUMILAREA ADSORBTIVÃ DIN APE NATURALE A CADMIULUI PE ELECTRODUL DE MERCUR (abstract)
• DETERMINAREA METALELOR GRELE DIN APELE NATURALE PRIN METODA VOLTAMETRICÃ ADSORBTIVÃ CU STRIPPING CATODIC (abstract)
• Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎËßÐÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÈÊÅß È ÊÎÁÀËÜÒÀ  ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄÀÕ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ 4-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ ÒÈÎÑÅÌÈÊÀÐÁÀÇÈÄΠ(abstract)
• ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÓÏÀÊÎÂÀÍÍÛÕ Â ÊÎÍÑÅÐÂÍÛX ÁÀÍÊAÕ ÈÇ ËÀÊÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÁÅËÎÉ ÆÅÑÒÈ (abstract)
• ELABORATION OF A NEW METHOD OF THE LAYING CdS AND ZnCdS FOR THE SENSORS USED IN ENVIRONMENTAL CONTROL (abstract)
Samsoni - Todorov Aleksandr
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÐÀÇÐßÄÍÛÕ (abstract)
Siminiceanu Ilie
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • DEGRADATION AND MINERALISATION OF MONURON IN WATER BY THREE A.O.P. PROCESSES (abstract)
• RECOVERY OF AMMONIUM SULFATE FROM WASTE WATERS BY ELECTRODIALYSIS (abstract)
• DEGRADATION AND MINERALISATION OF MONURON IN WATER BY SEVERAL ADVANCED OXIDATION PROCESSES (articol)
• RECOVERY OF AMMONIUM SULFATE FROM WASTE LIQUIDS BY ELECTRODIALYSIS (articol)
Solozhenkin Petr
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÀß ÔÈËÜÒÐÀÖÈß ÓÄÀËÅÍÈß ÌÛØÜßÊÀ (abstract)
• ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÃÀËÜÂÀÍÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ (abstract)
Stefanyak Nikolai
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • UTILIZATION OF LIQUID METAL- CONTAINING WASTES (abstract)
Stezeryanskii Eduard
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • OXIDATIVE DESTRUCTION OF SURFACTANTS IN WASTE WATERS BY GLOW DISCHARGE ELECTROLYSIS (abstract)
Umarova Tatiana
    Tara:   Tadjikistan
    Publicatii:  • ÈÑÏÎÇÎÂÀÍÈÅ ÂÒÎÐÈ×ÍÎÃÎ ÀËÞÌÈÍÈß Â ÖÅËßÕ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ (abstract)
Volovodov Alexei
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÇÀÃÐßÇÍÈÒÅËÅÉ Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÒÈÏÀÕ ÃÐÓÍÒÀ (abstract)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association