Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Chimia ecologica a apelor

Numarul participantilor inregistrati la Subiectul A - 187

Adrian Costache
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • PURIFICAREA APELOR CONTAMINATE NBC PE MEDII ADSORBANTE BLOC (abstract)
Andronic Luminita
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • KINETICS OF PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYL ORANGE FROM WASTEWATER (articol)
Arnaut Nick
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÓËÓ×ØÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ÐÅÊÈ ÏÐÓÒ (abstract)
• ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÍÀÍÎÑÎÂ È ÌÈÃÐÀÖÈß ÇÀÃÐßÇÍßÞÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒ  ÃÈÄÐÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÅÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÈØÈÍÅÂÀ È ÅÃÎ ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒßÕ (abstract)
Ashkeeva R
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÊÎÌÏËÅÊÑÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÉ ÑÎÐÁÅÍÒ ÄËÿ ÈÎÍÎÂ ÒÿÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ (abstract)
Banica Dobre
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • EXCAVATOR PLUTITOR MULTIFUNCTIONAL (PELICAN B580) PENTRU OPERATIUNI DE ECOLOGIZARE ACVATICA (abstract)
• SISTEM DE UTILAJE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR METALICE (abstract)
Barru Alexandra-Smarandita
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • TIO2 BASED MATERIALS FOR IMPROVING WATER QUALITY (abstract)
Belevantsev Vladimir
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • CHEMICO-THERMODYNAMIC MODELING FOR DESCRIPTION OF WATER SYSTEMS STATE (abstract)
Bezdnina Svetlana
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • WATER USE PROBLEMS IN AGRICULTURE OF RUSSIA (abstract)
• BIOCHEMICAL REGULATION OF WATER QUALITY (abstract)
Bikbulatov Yrnst
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÃÈÄÐÎÊÑÈËÀÌÈÍ Â ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄÀÕ (abstract)
Birca Liviu
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • METHODS USED FOR MISLEADING THE CONSUMERS OF DEIONIZED WATER (abstract)
Bogatu Corneliu
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ADVANCED OXIDATION OF SOME PHENOLIC COMPOUNDS IN WATER SOLUTIONS BY USE OF CHLORINE DIOXIDE AND FENTON REAGENT (abstract)
• ADVANCED OXIDATION OF SOME PHENOLIC COMPOUNDS IN WATER SOLUTIONS BY USE OF CHLORINE DIOXIDE AND FENTON REAGENT (articol)
Bogdevich Oleg
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE EVALUATION OF HEAVY METAL SOURCES IN MOLDOVA REPUBLIC (abstract)
• THE ASSESSMENT OF POPS AND PAHS IN SURFACE WATER AND SEDIMENTS OF CITY LANDSCAPE (abstract)
• THE ASSESSMENT OF PCBS AND PAHS IN SURFACE WATER AND SEDIMENTS OF CITY LANDSCAPE (articol)
• ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (articol)
Bogolepov Andrey
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • SORPTION-DESORPTION PROCESSES IN SYSTEM U(VI)-MONTMORILLONITE IN THE PRESENCE OF THE COMPLEXING AGENTS (abstract)
Boldescu Veaceslav
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • PROCESSES OF RADICAL AUTO-PURIFICATION OF AQUATIC SYSTEMS (abstract)
Bolma Aurelia
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE TRATARE A APEI IN SCOP ENERGETIC PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA (abstract)
• TEHNOLOGIE DE DESHIDRATARE A ªLAMULUI REZULTAT DIN PROCESUL DE PRETRATARE AL APEI DIN CENTRALELE TERMOELECTRICE. (articol)
• IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE TRATARE A APEI IN SCOP ENERGETIC PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ACVATIC (articol)
Bolotin Oleg
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÓÒÈËÈÇÀÖÈÿ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ (abstract)
• ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ (abstract)
Borodaev Ruslan
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÎÃÎ ÆÅËÅÇÀ  ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅÌ (abstract)
• ÔÎÐÌÛ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÆÅËÅÇÀ È ÌÅÄÈ Â ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÂÀËß ÌÎÐÈËÎÐ È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÏÐÎÖÅÑÑÀÕ ÐÀÄÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÌÎÎ×ÈÙÅÍÈß (abstract)
• Î ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊÀÕ ÑÄÂÈÃΠÝÊÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎÏÎËÓ÷Èÿ ÂÎÄÎÅÌΠ(abstract)
Brayon A. V.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÎ-ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ  ÂÎÄÅ È ÈÕ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ (articol)
Bubnov Andrei
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÑÏÎÑÎÁÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Ñ ÓרÒÎÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ (abstract)
• ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ (abstract)
• ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Buciscanu Ingrid
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SOME FE-BASED PREHYDROLYZED COAGULANTS FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT (abstract)
• LANOLINE RECOVERY FROM SHEEPSKINS TANNERIES WASTEWATERS THROUGH A COMBINED SELECTIVE COAGULATION- ELECTROFLOTATION TECHNIQUE (abstract)
• NATIVE AND CHEMICALLY MODIFIED CLAYS. A REVIEW OF PREPARATION AND APPLICATIONS IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT (abstract)
• NATIVE AND CHEMICALLY MODIFIED CLAYS. SHORT REVIEW OF PREPARATION AND APPLICATIONS IN POLLUTION TREATMENT (articol)
Budeshteanu Sergiu
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • HYDRAULIC PLUME CONTAINMENT OF A CONTAMINANT WITH VARIABLE DEGRADATION CONSTANTS: MODELLING AND OPTIMISATION (abstract)
Buimova Svetlana
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÎÃÎ ÂËÈßÍÈß ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÐÓÍÒÎÂÛÕ ÂÎÄ ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (abstract)
• ÎÖÅÍÊÀ ÐÈÑÊÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÐÎÄÍÈÊÎÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
• ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂÎÉÑÒ ÏÎ× ÂÁËÈÇÈ ÐÎÄÍÈÊΠ(abstract)
Bulimestru Ion
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • HETERONUCLEAR COORDINATION COMPOUNDS OF BISMUTH(III) AND SOME 3D METALS AS CATALYSTS FOR PRODUCING NON-POLLUTING FUEL (abstract)
Bunduchi Elena
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE STUDY OF SELF-PURIFICATION CAPACITY OF NATURAL WATERS IN MODEL SYSTEMS (abstract)
• THE INFLUENCE OF SOME ORGANIC ACIDS ON THE RADICAL SELF-PURIFICATION PROCESS OF THE AQUATIC MEDIUM (abstract)
Bunescu Andrei
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • COMPLEMENTARITY OF THE PHOTO- AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR POLLUTANTS REMOVAL FROM THE AQUATIC COMPARTMENTS: APPLICATION TO 2-AMINOBENZOTHIAZOLE (abstract)
Burciu Constantin
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ELIMINAREA SUBSTANÞELOR PERICULOASE DIN DEPOZITUL (abstract)
Cadocinicov Oleg
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION AS AN ALTERNATIVE TECHNIQUE FOR THE CHLORINATED PESTICIDES EXTRACTION FROM CONTAMINATED SOIL. (abstract)
• PECTICIDE MIGRATION IN THE UNSATURATED ZONE (CASE STUDY, MOLDOVA) (abstract)
Cincilei Angela
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • MANAGEMENT OF BENZOTHIAZOLE POLLUTANTS BY SELECTION AND USE OF MICROORGANISMS (abstract)
• INTENSIFIED PHOTO-AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR BENZOTHIAZOLES REMOVAL FROM WATER COMPARTMENTS (articol)
Covaliova Olga
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE NEW SOLUTIONS ON CATALYTICAL COMBUSTION OF HYDROCARBON FUEL AND AIR EMISSIONS TREATMENT (abstract)
• FUNCTIONAL PROPERTIES AND ECOLOGICAL SAFETY OF BORON-CONTAINING COATINGS OBTAINED BY AUTOCATALYTIC REDUCTION (abstract)
• ADVANCE IN GALVANO-CHEMICAL TECHNOLOGY FOR WASTE WATER TREATMENT (abstract)
• SELECTIVE ELECTROCHEMICAL METHODS FOR METALS AND ELECTROLYTES REGENERATION (abstract)
• INTENSIFIED PHOTO-AND BIODEGRADATION PROCESSES FOR BENZOTHIAZOLES REMOVAL FROM WATER COMPARTMENTS (articol)
Crisan Maria
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • TIO2 BASED MATERIALS FOR IMPROVING WATER QUALITY (abstract)
Cutter Gregory
    Tara:   USA
    Publicatii:  • PHOTOCHEMICAL EFFECTS ON THE REDOX CYCLING OF ARSENIC IN SURFACE WATERS (abstract)
Dinu Laurentiu
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • UPGRADING OF RAMNICU VALCEA WWTP BIOLOGICAL STEP BY INTEGRATION OF THE NUTRIENT REMOVAL PROCESSES (articol)
Doaga Rodica
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • STUDIES AND RESEARCHES CONCERNING THE ELABORATION OF PERFORMANT METHODS FOR THE DETERMIONATION OF FLUORIDES FROM SOILS, SEDIMENTS AND SLUDGE (abstract)
• STUDIES CONCERNING THE ELABORATION OF METHODS FOR THE DETERMINATION OF FLUORIDES FROM SOILS AND SEDIMENT (articol)
Dranca Ion
    Tara:   USA
    Publicatii:  • REGENERATION OF VEGETAL ACTIVATED CARBONS EXHAUSTED WITH CHLOROPHENOLS (abstract)
• REGENERATION OF VEGETAL ACTIVATED CARBONS EXHAUSTED WITH CHLOROPHENOLS (articol)
Dubinovskii Veniamin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ (abstract)
Duca Gheorghe
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ECOLOGICAL CHEMISTRY: ACHIVEMENTS & PERSPECTIVES. (articol)
Dulneva Tatyana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ ÂÎÄÛ ÎÒ ÏÐßÌÛÕ ÊÐÀÑÈÒÅËÅÉ (abstract)
Dumitrescu Ciprian
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • EXPERIMENTAL ATTEMPTS TO REMOVE HEAVY METALS FROM MINE WATER BY BIOSORPTION PROCESSES (abstract)
• EXPERIMENTAL ATTEMPTS TO REMOVE HEAVY METALS FROM MINE WATER BY BIOSORPTION PROCESSES (articol)
Dvurechenskaya Serafima Ya.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ON REVEALING OF WATER QUALITY GENERATION IN SHALLOW FLAT RESERVOIR (abstract)
• ON REVEALING OF WATER QUALITY GENERATION IN SHALLOW FLAT RESERVOIR (articol)
Ebadi Abdol Ghaffar
    Tara:   Iran
    Publicatii:  • SURVEY AND MEASUREMENT OF SOME HEAVY METALS IN TWO GREAT RIVERS (MAZANDARAN –IRAN) (abstract)
• SURVEY AND MEASUREMENT OF SOME HEAVY METALS IN TWO GREAT RIVERS (MAZANDARAN –IRAN) (articol)
Ereshko T. V.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÇÀËÅÂÑÊÈÉ Â.Ñ., ÅÐÅØÊÎ Ò.Â., ØÓÌ Î.À., ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ Ã.Í. (abstract)
Fedorcyuk Ivan
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÔÈÒÎÈÍÄÈÊÀÖÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ ÊÀÍÜÎÍÀ ÐÅÊÈ ÑÌÎÒÐÈ× (ÍÏÏ “ÏÎÄÎËÜÑÊÈÅ ÒÎÂÒÐÛ”) (abstract)
Fedorova Elena
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • BIOLUMINESCENT MONITORING OF TOXICITY OF QUINONES IN THE PRESENCE OF HUMATES (abstract)
Friptuleac Gr.
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ASPECTE IGIENICE ALE SÃNÃTÃÞII POPULAÞIEI MUN. CHIºINÃU (abstract)
• HYGIENIC CONSIDERATIONS ON CHEMICAL POLLUTION OF THE OCCUPATIONAL ENVIRONMENT OF THE WINERY FACTORIES (abstract)
Gadjieva N.N.
    Tara:   Azerbaidjan
    Publicatii:  • ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎÉ Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ, ÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÎÉ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÀÌÈ (abstract)
Gaponova Anna
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ ( ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ ). (abstract)
• ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÄÎÍÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ (×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ) (articol)
Gaponova Maria
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÃËÎÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ È ÊÈÍÅÒÈÊÀ ÄÅÑÎÐÁÖÈÈ CB, ZN, CU È PB ÄÎÍÍÛÕ ÎÑÀÄÊΠØÅËÜÔÎÂÎÉ ÇÎÍÛ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß (abstract)
• ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÃËÎÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ È ÊÈÍÅÒÈÊÀ ÄÅÑÎÐÁÖÈÈ CD, ZN, ÑU È ÐB ÄÎÍÍÛÕ ÎÑÀÄÊΠØÅËÜÔÎÂÎÉ ÇÎÍÛ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß (articol)
Gjebrea Ali
    Tara:   Albania
    Publicatii:  • THE EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL FEATURES OF WATER OF NARTA LAGOON (abstract)
Gladchenko Marina
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • INTEGRATED BIOLOGICAL (ANAEROBIC-AEROBIC) AND PHYSICO-CHEMICAL TREATMENT OF BAKER’S YEAST WASTEWATER (abstract)
Gladchi Viorica
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE STUDY OF REDOX CONDITIONS IN THE DNIESTER RIVER (abstract)
• THE INFLUENCE OF SOME ORGANIC ACIDS ON THE RADICAL SELF-PURIFICATION PROCESS OF THE AQUATIC MEDIUM (abstract)
• ROLUL ORGANIZAÞIILOR OBºTEºTI ÎN EDUCAÞIA ECOLOGICÃ A POPULAÞIEI (abstract)
Goncharuk Vladislav
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÑÒÐÓÊÖÈß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒ  ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÀÕ (abstract)
• WATER PROBLEMS: THE STATE AND THE FUTURE OF THE WATER CHEMISTRY AND WATER SUPPLY (abstract)
• DISINFECTION OF THE SWIMMING POOL WITH SEAWATER BY ELECTROCHEMICAL METHOD (abstract)
• ÕÈÌÈß ÂÎÄÛ, ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß: ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß (articol)
Gopcenko Evghenii
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÎÄÍÛÌ ÐÅÆÈÌÎÌ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÂÎÄ ÂÍÓÒÐÈÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÂÎÄÎÅÌΠÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒΠÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎ (abstract)
Goreaceva Nelli
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE INFLUENCE OF BENZOIC ACID ON THE RADICAL SELF-PURIFICATION PROCESSES IN NATURAL MEDIUM (abstract)
• THE STUDY OF REDOX CONDITIONS IN THE DNIESTER RIVER (abstract)
• ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÎÃÎ ÆÅËÅÇÀ  ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅÌ (abstract)
Guseinova Valida
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏËÀÍÊÒÎÍÍÛÅ ÂÎÄÎÐÎÑËÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÑÐÅÄÛ (abstract)
Gutsanu Vasile
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE TREATMENT OF THE CRO42-(CR2O72-) IONS CONTAINING WATER WITH MODIFIED WITH FE(III) OR CR(III) COMPOUNDS POLYMERS. (abstract)
Gvozdyak P. I.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ (abstract)
Habibullin R. Y.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ ÌßÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ (abstract)
Hakopian Christina
    Tara:   Armenia
    Publicatii:  • THE ISSUE OF WATER QUALITY, CREATION OF WATER MONITORING SYSTEM (abstract)
Haritonov Svetlana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • LIPIDE FORTIFICATION – A WAY OF DECREASING THE RISK OF IODINE DEFICIENCY DISEASES (abstract)
• RESEARCH ON THE REINFORCEMENT OF LIPIDS WITH IODINE (articol)
Iarovoi Petru
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • DATE PRIVIND MORBIDITATEA PRIN HEPATITE ACUTE ºI CRONICE ÎN ZONE CU CANTITÃÞI DE FLUOR SEMNIFICATIV DIFERITE ÎN APA POTABILÃ. (abstract)
Isac Tatiana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • KINETICS REGULARITIES AND THE MECHANISMS OF THE OXIDATION OF SOME INDUSTRIAL DYES IN HOMOGENEOUS SYSTEMS (abstract)
Ivanova Raisa
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • SCREENING OF SOME FRUITS AND VEGETABLES FOR PEROXYL RADICAL SCAVENGING ACTIVITY (abstract)
• THE EVALUATION OF PEROXYL RADICAL SCAVENGING CAPACITY OF MOLDOVAN GRAPE AND WINE IN VITRO: PRELIMINARY STUDY (abstract)
Kalyuzhnyi Sergey
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • NEW CONCEPTS OF MICROBIAL NITROGEN REMOVAL FROM WASTEWATER (abstract)
Karimov A. N.
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÛÅ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÐÅÊ (abstract)
Kireycheva Liudmila V.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÀÏÐÎÏÅËß ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ (abstract)
Kirpenko Natalia
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÌÅÒÀÁÎËÈÒÛ ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ (abstract)
Kisilevskaia Aliona
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎÄ Ñ ÏÎÂÛØÅÍÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÆÅËÅÇÀ ÄËÿ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÐÎÇËÈÂÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ (abstract)
Klimenko Natalia
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • COMBINATION OF ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON AND OXIDATION OF SURFACE-ACTIVE MATERS UNDER FILTRATION (abstract)
• ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÀ ÐÀÁÎÒÛ ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÕ ÔÈËÜÒÐÎÂ Ñ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÓÃËÅÌ ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Kochkodan Victor
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • COMPOSITE MEMBRANES IMPRINTED WITH HERBICIDES FOR ECOLOGICAL MONITORING OF WATER QUALITY (abstract)
• HYBRID PROCESS COUPLING PHOTOCATALYSIS AND MEMBRANES FOR REMOVAL OF THE TEXTILE DYE REACTIVE RED FROM AQUEOUS SOLUTIONS (abstract)
Kocikodan Oliga
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • Î×ÈÑÒÊÀ ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐΠÎÒ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÎ-ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒ ÌÅÒÎÄÎÌ ÁÈÎÑÎÐÁÖÈÈ (abstract)
Kosygina Irina
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÁÌÅÍ NA+ - ÑÀ+2 ÍÀ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎÐÈÑÒÛÕ ÊÀÒÈÎÍÈÒÀÕ (abstract)
• ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÎÁÅÑÑÎËÈÂÀÍÈÅ È ÓÌßÃ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÛ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÊÀÒÈÎÍÈÒΠ(abstract)
Koziatnik Ivan
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • COMBINATION OF ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON AND OXIDATION OF SURFACE-ACTIVE MATERS UNDER FILTRATION (abstract)
• ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÀ ÐÀÁÎÒÛ ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÕ ÔÈËÜÒÐÎÂ Ñ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÓÃËÅÌ ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Kucynskaia A
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÿ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ ÁÀÑÑÅÉÍÀ Ð. ÄÍÅÑÒÐ Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÍÏÏ “ÏÎijËÜÑÜʳ ÒÎÂÒÐÈ”. (abstract)
Kureishevici Alevtina
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏËÀÍÊÒÎÍÍÛÅ ÂÎÄÎÐÎÑËÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÑÐÅÄÛ (abstract)
Kuznicenko Svetlana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÿ ÂÎÄÍÛÌ ÐÅÆÈÌÎÌ ÎÇ. ßËÏÓÃ-ÊÓÃÓÐËÓÉ (abstract)
Levadnaya Tatyana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY OF BACTERIA REMOVAL FROM WATER BY COAGULANTS BASED ON ALUMINIUM SALTS (abstract)
Luca Victor-Octavian
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • DISPOZITIV ORIGINAL PENTRU DISPERSAREA OZONULUI IN APA. (abstract)
Lupascu Tudor
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • REMOVAL OF HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND NITRITE IONS FROM WATER SOLUTIONS USING MODIFIED ACTIVE CARBONS (abstract)
• DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS WASTES (abstract)
• NEW BIOLOGIC ACTIVE SUBSTANCES DERIVED FROM OENOTANNINS FOR MEDICINE AND AGRICULTURE (abstract)
• REMOVAL OF HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND NITRITE IONS FROM WATER SOLUTIONS USING MODIFIED ACTIVE CARBONS (articol)
Macoveanu Matei
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL SITE USED FOR SOLID WASTES DISPOSAL, RESULTED FROM AN IRONED METALS PROCESS (abstract)
• COMBATEREA POLUÃRII PROVOCATE DE SCURGEREA ACCIDENTALÃ A PRODUSELOR PETROLIERE UTILIZÂND SORBENÞI ANTIPETROL (abstract)
• KEY ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AND IMPACT CONSIDERATION ISSUES FOR ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY (abstract)
• KEY ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AND IMPACT CONSIDERATION ISSUES FOR ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY (articol)
Maftuleac Alexei
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • WATER SOFTENING AND UTILIZATION OF WASTES OBTAINED AT POWER STATIONS IN THIS PROCES (abstract)
• ADSORBTION OF HUMIC SUBSTANCES FROM WATER ON MINERAL ADSORBENTS (abstract)
Maier Stelian
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • OBTAINING, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF SOME HYBRID SORBENT MATERIALS IN THE REMOVAL OF NONIONIC SURFACTANTS FROM WATER (abstract)
• LANOLINE RECOVERY FROM SHEEPSKINS TANNERIES WASTEWATERS THROUGH A COMBINED SELECTIVE COAGULATION- ELECTROFLOTATION TECHNIQUE (abstract)
• LANOLINE RECOVERY FROM SHEEPSKINS TANNERIES WASTEWATERS THROUGH COAGULATION - ELECTROFLOTATION (articol)
• OBTAINING AND APPLICATION OF SOME HYBRID SORBENTS TO THE REMOVAL OF NONIONIC SURFACTANTS FROM WATER (articol)
Majrenova N
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ-ËÓ×ÅÂÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÎÃÎ (abstract)
Makovetskaia Irina
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÎÂÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÿ ÑÎÑÒÀÂÀ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ ÎÒ ÓÑÒÜÿ ÄÓÍÀÿ ÄÎ ÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ËÈÌÀÍÀ. (abstract)
Malin John
    Tara:   USA
    Publicatii:  • The Problem of Arsenic Pollution in Drinking Water: How can it be solved? (abstract)
Malina Joseph F.
    Tara:   USA
    Publicatii:  • (abstract)
• STURT-UP STUDYING OF ANAEROBIC TREATMENT PROCESS (abstract)
Mamchenko Oleksiy
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÁÌÅÍ NA+ - ÑÀ+2 ÍÀ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎÐÈÑÒÛÕ ÊÀÒÈÎÍÈÒÀÕ (abstract)
• DYNAMICS MODEL OF CARBOXYLIC ACRYLIC CATIONITE REGENERATION WITH STOCHIOMETRIC AMOUNT OF A SULFURIC ACID (abstract)
• ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÎÁÅÑÑÎËÈÂÀÍÈÅ È ÓÌßÃ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÛ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÊÀÒÈÎÍÈÒΠ(abstract)
Mansimov Mirzahan
    Tara:   Azerbaidjan
    Publicatii:  • POLLUTION OF WATER RESOURCES OF KURA RIVE WITH HEAVY METALS (abstract)
Marievskii Viktor
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • BIOCIDE POLYMERS AND ECO-SAFETY OF WATER (abstract)
Maslii V.D.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ ÄËß Ã. ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ. ÎÁÅÇÆÅËÅÇÈÂÀÍÈÅ È ÄÅÌÀÍÃÀÍÀÖÈß (abstract)
Maslobrod Serghei
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ELECTROACTIVE WATER AS FACTOR OF STIMULATION OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES OF CROPS (abstract)
Maslova Oliga
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ ÎÒ ÔÅÍÎËÀ (abstract)
• ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß (abstract)
• ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÑÏÎÑÎÁÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Ñ ÓרÒÎÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ (abstract)
Matveevici Vera
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • WASTEWATER DECOLORIZATION BY CHEMICAL AND ELECTROCOAGULATION (abstract)
• THE STUDY OF THE PROCESS OF DECREASING OF NITRATES CONTENT IN SIMULATED SOLUTIONS DURING ELECTROCHEMICAL TREATMENT (abstract)
Medvedi Victoria
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÌÅÒÀÁÎËÈÒÛ ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ (abstract)
Melinik Irina
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÕÐÎÌ Â ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄÀÕ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÅÃÎ ÓÄÀËÅÍÈß ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ (abstract)
• ÕÐÎÌ Â ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄÀÕ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÅÃÎ ÓÄÀËÅÍÈß ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÅÒÎÄÎÌ (articol)
Minjanova G.M.
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÌÀÑÑÈÂΠÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ (abstract)
Mokienko Andrei
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÄÈÎÊÑÈÄ ÕËÎÐÀ: ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß Â ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ (abstract)
• ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ËÅ×ÅÁÍÎ-ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠÊÀÊ ÂÀÆÍÀß ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ (abstract)
Moldoveanu Aliona
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • DEPOSIT AND SILT FROM CLEARING STATIONS AND POSSIBILITY OF THEIR USAGE (abstract)
• HOUSEHOLD WASTE WATER - SOURCE OF POLLUTION OF WATER RESOURCES (abstract)
Moraru Constantin
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • A NEW HYDROGEOCHEMICAL CLASSIFICATION FOR NATURAL WATERS (abstract)
• ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÓÐÎÂÍÅÉ È ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÃÐÓÍÒÎÂÛÕ ÂÎÄ Ã.ÊÈØÈÍÅÂÀ (abstract)
• A NEW TOOLS – GEOCHEMICAL AQUIFER VULNERABILITY ESTIMATION LEAKAGE POTENTIAL METHOD (GAVEL) (abstract)
Moraru Oxana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Î ÌÓÒÀÃÅÍÍÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ È ÑÒÎ÷ÍÛÕ ÂÎÄ ÌÎËÄÎÂÛ (abstract)
Munjiu Oxana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN PRUT RIVER WITH THE USE OF BIVALVE MOLLUSKS. (abstract)
Munteanu Svetlana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE SORPTION OF IRON IONS ON THE BENTONITE FROM THE WATERY SOLUTIONS CONTAINING TARTARIC ACID (abstract)
Nevinnaya Lyudmila
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • INFLUENCE OF SURFACTANTS PRELIMINARY OXIDATION ON BIOSORPTION EFFICIENCY AT ACTIVATED CARBON (abstract)
Nijnik Taras
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀÿ Î÷ÈÑÒÊÀ È ÎÁÅÇÇÀÐÀÆÈÂÀÍÈÅ ÂÎÄÛ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÁÈÎÖÈÄÍÎÃÎ ÃÓÀÍÈÄÈÍÎÂÎÃÎ ÏÎËÈÌÅÐÀ (abstract)
Nijnik Yurii
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀÿ Î÷ÈÑÒÊÀ È ÎÁÅÇÇÀÐÀÆÈÂÀÍÈÅ ÂÎÄÛ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÁÈÎÖÈÄÍÎÃÎ ÃÓÀÍÈÄÈÍÎÂÎÃÎ ÏÎËÈÌÅÐÀ (abstract)
Nikiforova Lidia Osipovna
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÊÈÑËÅÍÈß ÊÅÐÎÑÈÍÎÂÎÉ ÔÐÀÊÖÈÈ Â ÀÝÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈßÕ (abstract)
Nikolenko Svetlana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÀÓÒÎÕÒÎÍÍÛÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌΠ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎÄÀÕ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
• ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ËÅ×ÅÁÍÎ-ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠÊÀÊ ÂÀÆÍÀß ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ (abstract)
Nikulin Vladimir Vitalyevici
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÄÎÍÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ (×. ÌÎÐÅ). (abstract)
• ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÈÄÎÍÍÎÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÀÐÊÈÍÈÒÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ (×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ) (articol)
Opopol N.
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • WATER MANAGEMENT AND NUMAN HEALTH PRINCIPAL THREATS (abstract)
• WATER MANAGEMENT AND NUMAN HEALTH PRINCIPAL THREATS (articol)
Oprea Nicoleta
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • MODELAREA MECANISMELOR DE RETINERE A SUSPENSIILOR PRINTR-UN STRAT FILTRANT (abstract)
• MODELAREA MECANISMELOR DE RETINERE A SUSPENSIILOR PRINTR-UN STRAT FILTRANT.APLICAREA TEORIEI SIMILITUDINII ÎN PROCESUL DE FILTRARE AL APELOR (articol)
Ovchinnikova Elena
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • BIOCHEMICAL REGULATION OF WATER QUALITY (abstract)
Parshutin Vladimir
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÊÎÐÐÎÇÈßÌÅÒÀËËΠ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÄÀÕ ÌÎËÄÀÂÈÈ (articol)
• ÊÎÐÐÎÇÈß ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÄÀÕ ÌÎËÄÀÂÈÈ (abstract)
Parshykova Tatyana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÎ-ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ  ÂÎÄÅ È ÈÕ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ (abstract)
Patachia Silvia
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • POLY(VINYL ALCOHOL) ECOLOGICAL APPLICATIONS (abstract)
• ECOLOGICAL PASTES FOR ELECTROTEHNICAL AND ELECTRICAL APPLICATION (abstract)
• ECOLOGICAL PASTES FOR ELECTROTEHNICAL AND ELECTRICAL APPLICATION (articol)
Patroescu Viorel
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • UPGRADING OF RAMNICU VALCEA WWTP BIOLOGICAL STEP BY INTEGRATION OF THE NUTRIENT REMOVAL PROCESSES (articol)
Pavlenko Iryna
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ANALYTICAL MAINTENANCE OF ANALYTICAL CONTROL OF PESTICIDES IN WATER (abstract)
Pershina Katherine
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • MODELING OF KINETICS OF PHENOL DERIVATIVES AND PRODUCTS OF THEIR OXIDATION TRANSFORMATIONS IN NATURAL WEAKLY MINERALIZED BASINS (abstract)
Pidlisniuc Valentina
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • METHOD FOR AGRICULTURAL WASTEWATER TREATMENT (abstract)
Pirumyan Gevorg
    Tara:   Armenia
    Publicatii:  • ÂËÈßÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ÍÀ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Â ÂÎÄÎÎÁÎÐÎÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ (abstract)
• NEW METHOD OF WASTEWATERS PURIFICATION (abstract)
• INVESTIGATIONS OF AMINOACID - DIMETHYLSULPHOXIDE-WATER SYSTEMS (articol)
Podpletnaia Natalia
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß Â ÒÀËÛÕ ÂÎÄÀÕ (abstract)
Popovici Eveline
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ROMANIAN ORGANO-CLAYS FOR ORGANIC CONTAMINANTS REMOVAL FROM WASTEWATER (abstract)
Postolachi Larisa
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • I WISH TO PRESENT A PAPER WITH TITLE PHOSPHORUS CONTENT IN PRUT RIVER UNDER DIFFERENT FORMS (abstract)
Prihod’ko Roman
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • DEVELOPMENT OF NOVEL HETEROGENEOUS CATALYSTS FOR WET PEROXIDE OXIDATION OF SOME DYES IN WATER MEDIUM (abstract)
Pustovit Vitaliy
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÊÎÀÃÓËßÖÈÎÍÍÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÀËÞÌÎÆÅËÅÇÎÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÊÎÀÃÓËßÍÒΠ(abstract)
Raschman Robert
    Tara:   Czech Republic
    Publicatii:  • BIOLOGICAL PROCESSES IN A PERMEABLE REACTIVE BARRIER – THEORY AND PRACTICAL EXPERIENCES (abstract)
Rasputnii Mihail
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÏÐÈÅÌÎÂ ÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈß ÎÇÈÌÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ Â ËÅÑÎÑÒÅÏÈ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
• AN ADVANCED TECHNOLOGY FOR WATER TREATMENT (abstract)
Raza Shahid
    Tara:   Pakistan
    Publicatii:  • NIL (abstract)
Romanov Anatolie
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • WATER PURIFICATION FROM FLUORINE BY ELECTRODIALYSIS METHOD (abstract)
• NATURAL WATER FLUORINE DECONTAMINATION BY ELECTRODIALYSIS METHOD (articol)
Romanov Leonid
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ (abstract)
• ÂÛÁÎÐ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ ÄÈÀÒÎÌÈÒΠÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÐÁÅÍÒΠ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ (abstract)
• NATURAL WATER FLUORINE DECONTAMINATION BY ELECTRODIALYSIS METHOD (articol)
Rusev I
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • WETLANDS RESTORATION IN DNIESTER DELTA AS STEP TO THE SUSTANABLE DEVELOPMENT IN LOWER DNIESTR TRANSBOUNDARY REGION (abstract)
Rusu Vasile
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • PHOSPHORUS CONTENT IN RIVER PRUT UNDER DIFFERENT FORMS (articol)
Ryjih Alexandr
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ESTIMATION OF CONDITION OF HEAVY METALS IONS (CU2+, PB2+, CD2+) IN FRESH RESERVOIRS OF SIBERIA (abstract)
Samurzina Alma
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • WIND ENERGY USAGE FOR DEMINERALIZATION OF NATURAL WATER (abstract)
• ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÈÌÈß: ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀÓÊÈ È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ (articol)
Savcenko Olga
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÀÍÈÎÍÈÒΠ(abstract)
Savchina Lyudmila
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • COMBINATION OF ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON AND OXIDATION OF SURFACE-ACTIVE MATERS UNDER FILTRATION (abstract)
• ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÀ ÐÀÁÎÒÛ ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÕ ÔÈËÜÒÐÎÂ Ñ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÓÃËÅÌ ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Scutaru Yurii
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Âëèÿíèå íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ âîññòàíîâèòåëåé íà ôîòîìåòðè÷åñêîå îïðåäåëåíèå íèòðèòîâ ðåàêòèâîì Ãðèññà (abstract)
• Ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âèíîãðàäíûõ âèí (abstract)
• Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è àâòîîêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â ïîäñîëíå÷ííîì ìàñëå (abstract)
• Öåëåñîîáðàçíîñòü êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ íåêîòîðûõ ïîëèôåíîëüíûõ ñîåäèíåíèé âèíà (abstract)
Sharov Serghei
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÐÅÃÓËßÒÎÐÛ ÐÎÑÒÀ È ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÍÎÂ. (abstract)
Shevchenko Oleksiy
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÕ, ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ È ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÒÎÄΠÄÅÇÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÍÀ ËÅÂÎÁÅÐÅÆÍÛÕ ÏÐÈÒÎÊÀÕ Ð.ÏÐÈÏßÒÜ Â ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÎÉ ÇÎÍÅ ÎÒ×ÓÆÄÅ (abstract)
• MODELING OF THE 90SR MIGRATION FORMS AND ESTIMATION OF THEIR ENTRANCE WAYS TO SURFACE WATERS (abstract)
Shevchuk Olena
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏÓÒÈ ÑÍÈÆÅÍÈß ÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÃÎ ÀËÞÌÈÍÈß Â ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÅ ÏÐÈ ÏÐßÌÎÒÎ×ÍÎÌ ÄÂÓÕÑÒÓÏÅÍÍÎÌ ÔÈËÜÒÐÎÂÀÍÈÈ (abstract)
Shkavro Zinaida
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ ÈÇ ÝÂÒÐÎÔÍÛÕ ÂÎÄÎÅÌÎÂ, Ñ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÎÉ ÇÀÃÐßÇÍßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ. (abstract)
Sholtoian Nikolai
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÂËÈÿÍÈÅ ÊÀËÜÖÈÅÂÛÕ ÑÎËÅÉ ÃËÞÊÎÍÎÂÛÕ ÊÈÑËÎÒ ÍÀ ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈÅ (abstract)
• ÊÎÐÐÎÇÈß ÌÅÒÀËËΠ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÄÀÕ ÌÎËÄÀÂÈÈ (abstract)
• ÂËÈÿÍÈÅ ÊÀËÜÖÈÅÂÛÕ ÑÎËÅÉ ÃËÞÊÎÍÎÂÛÕ ÊÈÑËÎÒ ÍÀ (articol)
• ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÐÐÎÇÈÈ ÑÒÀËÅÉ Â ÂÎÄÅ ÒÀÍÍÈÍÎÌ. (articol)
Shtamm Elena
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÕÈÌÈÞ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ. (articol)
• ÐÎËÜ ÌÅÒÎÄΠÁÈÎÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß Â ÎÖÅÍÊÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Sica Mihaela
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • OLT RIVER QUALITY ASSESSMENT (articol)
Sidelinicova Svetlana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÐÐÎÇÈÈ ÑÒÀËÅÉ Â ÂÎÄÅ ÒÀÍÍÈÍÎÌ. (abstract)
• ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÐÐÎÇÈÈ ÑÒÀËÅÉ Â ÂÎÄÅ ÒÀÍÍÈÍÎÌ. (articol)
Sidorenko Aleksey
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÓÃËÅÉ ÏÐÈ ÈÕ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÃÅÍÅÐ (abstract)
Siminiceanu Ilie
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • DEGRADATION AND MINERALISATION OF MONURON IN WATER BY THREE A.O.P. PROCESSES (abstract)
• RECOVERY OF AMMONIUM SULFATE FROM WASTE WATERS BY ELECTRODIALYSIS (abstract)
• DEGRADATION AND MINERALISATION OF MONURON IN WATER BY SEVERAL ADVANCED OXIDATION PROCESSES (articol)
• RECOVERY OF AMMONIUM SULFATE FROM WASTE LIQUIDS BY ELECTRODIALYSIS (articol)
Sirenko Lidiya
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÒÎÊÑÈÍÛ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ È ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÈÕ Â ÑÐÅÄÓ (abstract)
• ÒÎÊÑÈÍÛ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ È ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÈÕ Â ÑÐÅÄÓ (articol)
Sirodoev Igor
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • AN APPROACH TO THE MODELING OF SOME RIVER WATER QUALITY PARAMETERS (articol)
Skripnik I.A.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÒÎÄΠÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÌÎÐÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ (abstract)
Skurlatov Iurii
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÅÐÎÊÑÈÄÀ ÂÎÄÎÐÎÄÀ È ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒÎÂÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß Â ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÊÅ. (abstract)
• ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÎ-ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÈÎÍΠÌÅÄÈ È ÒÈÎËÜÍÛÕ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ. (abstract)
• ÔÎÒÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÈÎÍΠÍÈÒÐÀÒÀ È ÍÈÒÐÈÒÀ. (abstract)
• ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÕÈÌÈÞ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ. (abstract)
• ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÕÈÌÈÞ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ. (articol)
Slobodeaniuk Marina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (abstract)
• EVALUAREA ÎNCÃRCÃTURII CHIMICE ºI RECOLTEI CULTURILOR AGRICOLE PENTRU RAIOANELE DIN STÎNGA NISTRULUI. (abstract)
• ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (articol)
Slobodeniuk Maxim
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • METHOD FOR AGRICULTURAL WASTEWATER TREATMENT (abstract)
Smolyakov Boris
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • MESOCOSM-BASED ESTIMATION OF THE ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES (abstract)
Snyder Shane
    Tara:   USA
    Publicatii:  • OCCURENCE AND ANALYTICAL METHODS FOR ENDOCRINE DISRUPTORS AND PHARMACEUTICALS (abstract)
• ROLE OF OXIDATION IN THE REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTORS AND PHARMACEUTICALS DURING WATER TREATMENT PROCESSES (abstract)
• ROLE OF MEMBRANES AND ACTIVATED CARBON IN THE REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTORS AND PHARMACEUTICALS DURING WATER TREATMENT PROCESSES (abstract)
Solodova Liudmila
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÔÀÑÎÂÀÍÍÛÕ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎÄ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
• ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ËÅ×ÅÁÍÎ-ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠÊÀÊ ÂÀÆÍÀß ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ (abstract)
Soloviova Iulia
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÀÄÑÎÐÁÖÈß ÊÀÏÐÎËÀÊÒÀÌÀ ÈÇ ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌÈ ÑÎÐ-ÁÅÍÒÀÌÈ È ÖÅÎËÈÒÎÌ. (abstract)
Solozhenkin Petr
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÀß ÔÈËÜÒÐÀÖÈß ÓÄÀËÅÍÈß ÌÛØÜßÊÀ (abstract)
• ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÃÀËÜÂÀÍÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ (abstract)
Spasyonova Larisa
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • PURIFICATION SURFACE WATER FROM RADIONUCLIDES (abstract)
Stanca Angela
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ECOLOGICAL TECHOLOGIE FOR WATER CONDITIONING FOR THE DISTRICT HEATING SYSTEMS (articol)
Stavitckiy Victor
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÁÌÅÍ NA+ - ÑÀ+2 ÍÀ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎÐÈÑÒÛÕ ÊÀÒÈÎÍÈÒÀÕ (abstract)
• ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÎÁÅÑÑÎËÈÂÀÍÈÅ È ÓÌßÃ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÛ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÊÀÒÈÎÍÈÒΠ(abstract)
Stefanescu Mihai
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • STUDY OF THE INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT WITH REFRACTORY NONIONIC SURFACTANTS CONTENT BY ADVANCED OXIDATION PROCESS (AOPS) ACCORDING TO DISCHARGING QUALITY REQUIREMENTS (abstract)
Steinnes Eiliv
    Tara:   Norway
    Publicatii:  • METAL SPECIATION IN PRUT RIVER SEDIMENTS STUDIED BY CHEMICAL FRACTIONATION TECHNIQUES (abstract)
• METAL SPECIATION IN PRUT RIVER SEDIMENTS STUDIED BY CHEMICAL FRACTIONATION TECHNIQUES (abstract)
Steinnes Eiliv
    Tara:   Norway
    Publicatii:  • METAL SPECIATION IN PRUT RIVER SEDIMENTS STUDIED BY CHEMICAL FRACTIONATION TECHNIQUES (abstract)
Stirbu Svetlana
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ZOOPLANCTONUL RIULUI PRUT (abstract)
Storcyak Oxana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÈÌÈß ÑÎÑÒÀÂÀ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÄÍßÒÈß «ØÌÈÄÒÀ» (×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ) (abstract)
• ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÑÎÑÒÀÂÀ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÄÍßÒÈß «ØÌÈÄÒÀ» (×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ) (articol)
Strikalenko Tatiana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ECOTOXICOLOGY OF THE DRINKING WATER (abstract)
• ECOLOGICAL/ANTHROPOGENOUS RISKS AS THE OBJECT OF MANAGEMENT AT MANUFACTURE OF POTABLE WATER (abstract)
Suman Ion
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ANAEROBIC TREATMENT OF WINERY WASTEWATERS ON VARIOUS PACKING MATERIALS FOR MICROFLORA ATTACHMENTS (abstract)
Surnin Valery
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ ÐÅÊ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÏÀÑÍÛÌÈ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÂÅÙÅÑÒÂÀÌÈ È ÒßƨËÛÌÈ ÌÅÒÀËËÀÌÈ (abstract)
Sychev Mikhail
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL APPLICATION OF CATALYSIS IN WATER: A REVIEW (abstract)
Tarasova Evghenia
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE LAKE BAIKAL ECOSYSTEM. (abstract)
• ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE LAKE BAIKAL ECOSYSTEM (articol)
Tastanov Kanat
    Tara:   Kazakhstan
    Publicatii:  • ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÓÅÌÎÉ ÏÎ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÂÎÄÎÂÎÄÓ «ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ - ÌÀÍÃÛØËÀÊ» (abstract)
Timoshenko Tatyana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • USE OF THE FERRITE METHOD IN PROCESSES OF PURIFICATION URANIUM CONTAINING WATER (abstract)
Tobilko Victoriya
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • PURIFICATION SURFACE WATER FROM RADIONUCLIDES (abstract)
Tuchkovenko Yuriy
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄ ÐÅ×ÍÛÕ È ÎÇÅÐÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ (abstract)
Tudorel Balau Mindru
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • NONCONVENTIONAL TECHNOLOGIES FOR POLLUTION TREATMENT IN LEATHER INDUSTRY- OSONOLYSIS (abstract)
Tutovan Elena
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • Î×ÈÑÒÊÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÂÎÄÛ ÑÎÐÁÅÍÒÀÌÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÐÅÏÅËÀ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß (abstract)
• EXTRAGEREA UNOR COLORANTI DIN SOLUTII APOASE PRIN SORBENTI ARGILOSI MOLDOVENESTI (abstract)
Ubilava Mariam
    Tara:   Georgia
    Publicatii:  • WATER SUPPLY AND HEALTHY ENVIRONMENT (abstract)
Ungureanu Laurentia
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF NUTRIENT ELEMENTS AND THE STRUCTURE OF PHYTOPLANKTON IN THE PRUT RIVER (abstract)
Usenko Oleg
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÏÎËÈÔÅÍÎËÛ ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÕ ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙ È ÈÕ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÖÈÀÍÎÁÀÊÒÅÐÈÉ (abstract)
Uvarova Marina
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÄÍÅÑÒÐ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ! (articol)
Vardanyan T. G.
    Tara:   Armenia
    Publicatii:  • Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑΠÐÅ×ÍÛÕ ÂÎÄ (abstract)
Vasile Gabriela
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • VALIDAREA “IN HOUSE” A METODEI DE DETERMINARE A MERCURULUI (abstract)
• “IN HOUSE” VALIDATION OF THE TEST METHOD OF MERCURY USING COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY (CV-AAS) (articol)
Yakymova Tetyana
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • DYNAMICS MODEL OF CARBOXYLIC ACRYLIC CATIONITE REGENERATION WITH STOCHIOMETRIC AMOUNT OF A SULFURIC ACID (abstract)
Yashin Valery M.
    Tara:   Russia
    Publicatii:  • ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒΠÀÊÂÀËÜÍÛÕ ËÀÍÄØÀÔÒΠ(abstract)
Zaharia Carmen
    Tara:   Romania
    Publicatii:  • ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT GENERATED BY WASTE DEPOSITION INTO A ROMANIAN URBAN LANDFILL (abstract)
• ASPECTS CONCERNING THE SOIL DEGRADATION BY ACIDIFICATION (articol)
Zalevskii V.S.
    Tara:   Ukraine
    Publicatii:  • ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÎ-ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÏÐÈ ÓÄÀËÅÍÈÈ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ ÀÇÎÒÀ ÈÇ ÂÎÄÛ (abstract)
Zelentsov Veacheslav
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • WATER PURIFICATION FROM FLUORINE BY ELECTRODIALYSIS METHOD (abstract)
• NATURAL WATER FLUORINE DECONTAMINATION BY ELECTRODIALYSIS METHOD (articol)
Zincenco Olga
    Tara:   Moldova
    Publicatii:  • ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÓÐÎÂÍÅÉ È ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÃÐÓÍÒÎÂÛÕ ÂÎÄ Ã.ÊÈØÈÍÅÂÀ (abstract)

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association