Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Ãàïîíîâà Ìàðèÿ (Gaponova Maria)

Informatie de contact:
Organizatia: Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È.È. Ìå÷íèêîâà
Adresa: Øàìïàíñêèé ïåð., 2 ã.
Codul Postal: 65058
Orasul: Îäåññà
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: ( 0482 ) 63 - 33 - 17
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÃËÎÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ È ÊÈÍÅÒÈÊÀ ÄÅÑÎÐÁÖÈÈ CB, ZN, CU È PB ÄÎÍÍÛÕ ÎÑÀÄÊΠØÅËÜÔÎÂÎÉ ÇÎÍÛ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß (abstract)
Autori: Ãàïîíîâà Ì.Í.*, Íèêóëèí Â.Â.*, Âàíøòåéí Á.ã.**
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÃËÎÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ È ÊÈÍÅÒÈÊÀ ÄÅÑÎÐÁÖÈÈ CD, ZN, ÑU È ÐB ÄÎÍÍÛÕ ÎÑÀÄÊΠØÅËÜÔÎÂÎÉ ÇÎÍÛ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß (articol)
Autori: Ãàïîíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà1*, Íèêóëèí Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷1, Âàíøòåéí Áîðèñ Ãåîðãèåâè÷2, Àíäðååâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà2

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association