Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Áóáíîâ Àíäðåé (Bubnov Andrei)

Informatie de contact:
Organizatia: Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Adresa: ã.Èâàíîâî, ïð.Ô.Ýíãåëüñà, 7
Codul Postal: 153000
Orasul: Èâàíîâî
Regiunea:
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: (0932)307346
Fax: 8(0932)416693
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÑÏÎÑÎÁÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Ñ ÓרÒÎÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ (abstract)
Autori: À.Ã. Áóáíîâ, Â.È. Ãðèíåâè÷, À.À. Ãóùèí
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ (abstract)
Autori: À.Ã. Áóáíîâ, Â.È. Ãðèíåâè÷, Î.Í. Ìàñëîâà, Å.Þ. Áóðîâà
3)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Autori: À.Ã. Áóáíîâ, Â.È. Ãðèíåâè÷, Ò.Â. Èçâåêîâà, Òþñèíà Â.Â.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association