Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Covaliov Victor (Covaliov Victor)

Informatie de contact:
Organizatia: Moldova State University
Adresa: 60, Mateevici str.
Codul Postal: 2009
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: 373 22 577556
Fax: 373 22 577556
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: D
Titlul publicatiei:   ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠÎ×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ È ÃÅÍÅÐÈÐÎÂÀÍÈß ÁÈÎÃÀÇÀ (abstract)
Autori: Êîâàëåâ Â.Â., *Óíãóðÿíó Ä.Â., Ñóìàí È., Äóêà Ã.Ã., Êîâàëåâà Î.Â., Èîíåö È
2)     Subiect: G
Titlul publicatiei:   Ôóíêöèîíàëüíûå ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîêðûòèé è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãèè èõ ïîëó÷åíèÿ ìåòîäîì àâòîêàòàëèòè÷åñêîãî âîññò (abstract)
Autori: *M.Èâàíîâ, **O.Êîâàëåâà,**Â.Êîâàëåâ

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association