Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Ãàñàíîâ Êàãðàìàí (Gasanov Kagraman)

Informatie de contact:
Organizatia: ÑÊÒÁ ÊÏÌÑ ñ ÎÏ Íàöèîíàëíîé ÀÍ Àçåðáàéäæàíà
Adresa: ïð. Ã. Äæàâèäà 31
Codul Postal: AZE1143
Orasul: Áàêó
Regiunea:
Tara: Àçåðáàéäæàí
Telefon: 497 59 65; 403 33 74
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÍÅÔÒÅÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÀß ÏÎ×ÂÀ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÅ Î×ÈÑÒÊÈ. (abstract)
Autori: Ãàñàíîâ Ê. Ñ., Àáäóëëàåâ Ô. Ç., Ëÿòèôîâ Ô. È.
2)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÝÊÑÒÐÀÊÖÈÎÍÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ È ÌÈÊÐÎÁÍÎÅ ÐÀÇËÎÆÅÍÈÅ ÍÅÔÒÅÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÎÉ ÏÎ×ÂÛ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ ÀÁØÅÐÎÍ. (articol)
Autori: Ãàñàíîâ Ê. Ñ, Àáäóëëàåâ Ô. Ç., Èñìàèëîâ Í. Ì., Ëÿòèôîâ Ô. È.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association