Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. ßçëîâåöêèé Èãîðü (Yazlovetskii Igor)

Informatie de contact:
Organizatia: ÍÈÈ çàùèòû ðàñòåíèé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Adresa: áóëüâàð Äà÷èÿ 58
Codul Postal: 2060
Orasul: Êèøèíåâ
Regiunea:
Tara: Ìîëäîâà
Telefon: 52 58 23
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÀÊÀÐÈÔÀÓÍÛ ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ È ÅÅ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌ – ÏÓÒÜ Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÀÃÐÎÖÅÍÎÇÀ (abstract)
Autori: Ñóìåíêîâà Â. Â., Ìóíòÿí Å. Ì., Èîðäîñîïîë Å. È., ßçëîâåöêèé È. Ã.
2)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÌÎÍÈÒÎÐÈÍà ÀÊÀÐÈÔÀÓÍÛ ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ È ÅÅ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌ – ÏÓÒÜ Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÀÃÐÎÖÅÍÎÇÀ (articol)
Autori: Ñóìåíêîâà Â. Â., Ìóíòÿí Å. Ì., Èîðäîñîïîë Å. È., ßçëîâåöêèé È. Ã.
3)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÎÑÒÜÞ ÏÎÏÓËßÖÈÉ ßÁËÎÍÍÎÉ ÏËÎÄÎÆÎÐÊÈ : ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ (articol)
Autori: ßçëîâåöêèé È. Ã.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association